PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII…

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników oraz rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły oraz określa zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa.
 • za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole, odpowiada dyrektor szkoły;
 • w szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej;
 • szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00, z zaznaczeniem, że czas ten może ulec zmianie za zgodą organu prowadzącego.
 • liczba dzieci uczestniczących w danych zajęciach może wynosić maksymalnie 12 osób;
 • w pierwszej kolejności z zajęć mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
  i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi taki sposób aby:
 • zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zakażenia się;
 • ustalenia działań, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub chorobą COVID-19;
 • umożliwić rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcie pracy zawodowej.
 1. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 • 2. Obowiązki organu prowadzącego

Organ prowadzący szkołę ma obowiązek:

 • pomóc dyrektorowi w stworzeniu i zapewnieniu dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków w  opiece nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych;
 • zobligować dyrektora i inspektora BHP do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki;
 • zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki;
 • w miarę możliwości zapewnić dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń;
 • wesprzeć dyrektora w zakupie niezbędnych indywidualnych środków ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice i inne;
 • wesprzeć dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych;
 • ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia;
 • zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
 • 3. Obowiązki dyrektora placówki
 1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego.
 2. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego
  w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców, o liczbie dzieci, które będą uczęszczały do szkoły i zadeklarowanych godzinach pobytu.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi:
  1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski , co najmniej 10 par rękawiczek jednorazowych.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, przyłbice lub maseczki oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych
  w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.
 9. Dopilnuje, aby w przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 10. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.
 • 4. Obowiązki pracowników
 1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.
 2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i raz w czasie dnia pracy.
 3. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.
 4. Do szkoły pracownicy, z wyłączeniem pracowników kuchni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne .
 5. Pracownicy prowadzący zajęcia z uczniami kl. I-III wchodzą wejściem bocznym od strony parkingu (lub w przypadku świetlicy wejściem przez halę sportową).
 6. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem bocznym, które otwiera kucharka przychodząca na godzinę 700.
 7. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 8. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 9. Nauczyciele pracują zdalnie realizując kształcenie na odległość za wyjątkiem:
 • świadczenia opieki nad dziećmi z klas 1-3, które zostały przyprowadzone przez rodziców nie mających możliwości pogodzenia pracy z opieką
  w domu;
 • prowadzących od 18 maja br. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów zgłoszonych przez rodziców wg ustalonego harmonogramu;
 • prowadzących od 25 maja br. konsultacje dla uczniów klas ósmych zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • prowadzących od 1 czerwca br. konsultacje dla uczniów klas 4-7 zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 1. Do obowiązków nauczyciela opiekującego się dziećmi w klasach 1-3 należy w szczególności:
  • wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone;
  • instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia rąk;
  • zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na placu zabaw;
  • organizowanie wyjścia poszczególnych grup na teren placu zabaw, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą;
  • unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw;
  • kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie lub za pośrednictwem e-dziennika;
  • włączanie się po zakończeniu zajęć opiekuńczych lub przed ich rozpoczęciem
   w kształcenie na odległość;
  • pozostawanie w godzinach pracy placówki do dyspozycji dyrektora.
 2. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich obowiązków należy w szczególności:
  • usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;
  • wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
  • bieżąca dezynfekcja toalet po każdym użyciu;
  • wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;
  • dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł;
  • dokonywanie pomiaru temperatury dzieciom przy wejściu i wyjściu ze szkoły;
  • odbieranie dziecka z klas 1-3 od rodzica i odprowadzanie go do sali pod opiekę nauczyciela
   i analogicznie podczas odbierania dziecka ze szkoły;
  • odizolowanie dziecka z klas 1-3 do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby
   COVID-19.
 3. Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:
  • rygorystyczne przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia;
  • utrzymywanie odległości dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy;
  • stosowanie środków higieny osobistej w postaci fartuchów oraz rękawiczek;
  • szczególnie staranna dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
  • gruntowne dezynfekowanie powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni po zakończonej pracy;
  • dochowanie dbałości przez szefa kuchni (referenta ds. żywienia) o czystość magazynu spożywczego, do którego wstęp do magazynu ma tylko on i wydawanie towaru wystawiając go na stoliku koło magazynu;
  • dochowanie dbałości przez referenta ds. żywienia o higieniczny odbiór towaru od dostawców i zwracanie uwagi by dostawca nie wchodził na teren stołówki.
  • Wydawanie posiłków dla przedszkola w ramach cateringu zewnętrznego:

–  pracownicy bloku żywieniowego przygotowują posiłki zgodnie z instrukcjami „Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej” zapewniając właściwą jakość przygotowanych potraw,

– posiłki zapakowane zostają w zbiorcze pojemniki gastronomiczne GN  ze stali nierdzewnej lub polipropylenu z pokrywką ( w zależności od rodzaju potrawy), szczelnie zamknięte w celu utrzymania temperatury i ochrony przed  zanieczyszczeniami,

– następnie umieszczone zostają w pojemnikach transportowych termoizolacyjnych,

– pojemniki transportowe układa    się na wózku, a następnie przewozi z bloku żywieniowego do wyjścia,

– w wyznaczonych godzinach następuje  przekazanie  w higieniczny sposób z zachowaniem bezpiecznego odstępu pracownikowi przedszkola przygotowanych posiłków ,

– wyznaczony pracownik przedszkola po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni zaopatrzony w środki ochrony osobistej ( maseczka, rękawiczki) przenosi pojemniki z żywnością do  środka transportu przeznaczonego do przewozu żywności,

– wyznaczony pracownik bloku żywieniowego zobowiązany jest  każdorazowo myć i wyparzać pojemniki zbiorcze oraz czyścić i dezynfekować pojemniki transportowe oraz monitorować te czynności  dokonując odpowiednich zapisów ( rejestr dezynfekcji pojemników transportowych , termoizolacyjnych).

 • 5. Obowiązki rodziców

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

 • zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka do oddziału;
 • przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-dziennik informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do oddziału;
 • nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
  w izolacji;
 • zapewnienie dziecku, indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i ze szkoły;
 • przyprowadzenie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych;
 • zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły,
  a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostanie w domu.
 • regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa
  i ust.
 • nie pozwalanie dzieciom z klas 1-3 na przynoszenie do szkoły zabawek, kocyków, przytulanek, itp;
 • zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 • informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
 • niezwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 • 6. Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym
 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte
  w godz. 7.00 – 15.00.
 2. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń GIS, gdzie minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m2.
 3. Rodzic jest zobowiązany zadeklarować przyprowadzenie dziecka do szkoły wychowawcy co najmniej na dzień wcześniej do godziny 10 00.
 4. Wychowawca każdego dnia do 12 00 informuje dyrektora o ilości zgłoszonych dzieci.
 5. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 2 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę.
 6. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona pozostaje w wydzielonej przy wejściu do szkoły strefie).
 7. Dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły (między pracownikiem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów z zastosowaniem środków ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 8. Przy przejęciu dziecka pracownik mierzy mu temperaturę. W przypadku uczniów klas 4-8 korzystających z zajęć rewalidacyjnych lub konsultacji uczeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie w wydzielonej strefie i podlega mierzeniu temperatury przez pracownika szkoły, zgodnie ze złożoną przez rodzica zgodą.
 9. Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli temperatura dziecka jest wyższa niż 37 ºC zabiera je ze sobą do domu.
 10. Pracownik nadzoruje dezynfekcję rąk przez dziecko, a następnie odprowadza je do szatni lub do sali lekcyjnej.
 11. Rodzic odbierający dziecko oczekuje w wydzielonej strefie a pracownik szkoły informuje wychowawcę o przybyciu rodzica. Wychowawca organizuje odprowadzenie dziecka z klas I – III do szatni.
 12. Przed odbiorem dziecka ze szkoły pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecka
  i przekazuje dziecko rodzicowi. Uczniowie klas 4-8 opuszczają szkołę samodzielnie po dokonaniu dezynfekcji dłoni.
 13. Szkoła nie organizuje wyjść poza jej teren.
 14. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw lub boiska wielofunkcyjnego.
 15. Na placu zabaw może przebywać jedna grupa do 12 osób.
 16. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie dzieci.
 • 7. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz innych przedmiotów
 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw lub boiska wielofunkcyjnego i po skorzystaniu z toalety.
 2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia krzesełek i siedziska, włączniki.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy obsługi powinni być zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta
  i nos.
 5. Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:
 • w etapie pierwszym każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić, powierzchnię zabawki przemyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła i zwracaniem uwagi na trudno dostępne miejsca;
 • w etapie drugim zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci

– co najmniej raz dziennie.

 • 8. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
 1. W przypadku gdy u dziecka, stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
  • pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub i dodatkowo
   w maseczkę oraz rękawiczki i odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum
   2 m odległości.
  • nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz rodziców;
  • dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb;
 2. Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
 • zgłasza fakt dyrektorowi, bezpośredniemu przełożonemu lub innemu pracownikowi szkoły;
 • bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora lub pozostaje na miejscu zachowując podstawowe środki bezpieczeństwa;
 • dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym o zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 999 lub 112
  i stosuje się do instrukcji tych służb.
 1. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą
  i zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 2. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku polegające na:
 • dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie;
 • wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywać pracę
  w takiej formie do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną;
 • wydaniu polecenia pracownikom pozostania w gotowości do pracy.
 • 9. Zasady bezpiecznego wydawania posiłków
 1. Wszystkie posiłki dla dzieci przebywających w placówce, są przygotowywane w szkolnej kuchni.
 2. Organizacja żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz dodatkowo wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy, a w przypadku braku takiej możliwości przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej, częstego odkażania dłoni oraz szczególnie drobiazgowego utrzymania wysokiej higieny powierzchni, sprzętów i dezynfekcji stanowisk pracy.
 3. Posiłki są wydawane z pomieszczenia wydawania posiłków, a następnie są wydawane dzieciom.
 4. W zależności od liczby dzieci posiłki wydawane są zmianowo. Po każdej zmianie woźna lub sprzątaczka dezynfekuje blaty stolików i krzesła.
 5. Po spożyciu posiłku talerze i sztućce zebrane ze stolików są odstawiane do okienka zmywalni przez ucznia.
 6. Dezynfekcja talerzy, sztućców (oraz wózka gastronomicznego) należy do pracowników stołówki.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim zostały wprowadzone.

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content