Mała Szkoła Duża Szansa

 

INFORMACJE O PROJEKCIE ” MAŁA SZKOŁA DUŻA SZANSA ! “

Na początku listopada 2010 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chobieni rozpoczęto realizację projektu ”Mała szkoła Duża szansa!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” , Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.Od  grudnia realizowane są w Szkole Podstawowej im. „Bohaterów Westerplatte”  oraz Gimnazjum w  Chobieni działania w ramach projektu.

Na czym polega projekt?

Celem głównym projektu jest  wzrost jakości nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chobieni poprzez realizację 1446 godz. zajęć pozalekcyjnych, w tym 360 godzin zajęć wyrównawczych oraz
5 wyjazdów fakultatywnych dla 210 dzieci.

Kto weźmie w nim udział?

Uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych w wieku 7-15 lat.

Ile kosztuje udział w projekcie?

Dzięki wsparciu partnerów żaden z uczestników nie ponosi żadnych kosztów (dla dzieci i młodzieży zapewniony jest również transport).

Kiedy będzie przeprowadzany?

Projekt rozpoczął się 1.11.2010r. a zakończył się 30.11.2011r.

 


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content