Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Chobienia

Uczniowski klub Sportowy prowadzi swoją działalność na terenie Gminy Rudna od 1995 roku. Założycielami Klubu byli rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Chobieni oraz nauczyciele wychowania fizycznego Małgorzata Woźniak-Węgrzyn i Ryszard Wegrzyn. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Chobieni.

Na swoją działalność pozyskuje środki z Gminy Rudna oraz ze składek członkowskich dorosłych członków Klubu. Klub pozyskuje dotacje z Gminy Rudna na realizację zadań Gminy z zakresu rozwoju sportu i realizuje zadanie „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie i unihokeju”.

Celem działalności Klubu jest wspomaganie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego w zakresie badmintona, unihokeja na terenie miejscowości Chobienia, uczestnictwo w zawodach sportowych oraz wdrażanie dzieci i młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu.

Główne cele działalności Klubu

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o obiekty szkolne oraz przy wsparciu finansowym Gminy Rudna oraz rodziców i sympatyków klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.

5 Organizowanie działalności sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

Wiodące dyscypliny sportu

Wiodącymi dyscyplinami sportu są unihokej i badminton, w których uczniowie uzyskują najbardziej znaczące wyniki. Ponadto biorą oni udział w szeregu innych dyscyplin uzyskując również bardzo dobre wyniki sportowe. Klub prowadzi cztery drużyny unihokejowe i cztery drużyny badmintonowe.

Uczestnictwo w zawodach sportowych

W ramach działalności Klubu uczniowie biorą udział w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i ogólnopolskim.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content