Ochrona danych osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: iodags@iodags.pl tel.  603269639


I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodags@iodags.pl,  603269639
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( art.6 ust.1 lit. c RODO ),
 6. realizacji umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO ),
 7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art.6 ust.1 lit. a oraz art.9 ust.2 lit. a RODO ).
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 9. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 13. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 14. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 15. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 16. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 17. prawo do przenoszenia danych;
 18. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 19. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a i/lub art.9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 20. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 21. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.
 22. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 23. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 24. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzecich ( serwery platform wykorzystywanych do nauczania zdalnego mogą znajdować się poza obszarem EOG ).


II. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA/RODZICA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, Chobienia, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodags@iodags.pl, 603269639

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą :

 1. W celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny),
 3. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO, w celach, której tej zgody wymagają.

ODBIORCY  DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

OKRES  PRZECHOWYWANIA  DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres:

 1. niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia,
 3. do 14 dni w przypadku zapisów systemu monitoringu, chyba że zapis ten obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA  PODMIOTÓW  DANYCH

 1. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
 2. sprostowania (poprawienia) danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. W przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
 8. usunięcia danych,
 9. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

INFORMACJA O  DOBROWOLNOŚCI LUB  OBOWIĄZKU  PODANIA  DANYCH

Podanie  danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów w przypadku ich przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną mienia. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA O  PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

INFORMACJA O  PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich ( serwery platform wykorzystywanych do kształcenia zdalnego mogą znajdować się obszarem EOG ).


III. KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, Chobienia, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 603269639, mail: iodags@iodags.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (w szczególności organom ścigania) oraz firmie świadczącej usługi ochrony mienia na rzecz Administratora.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 8. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o ograniczeniach przetwarzania danych osobowych

W związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informujemy, że do przetwarzania danych osobowych, w zakresie prowadzenia składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna, ogranicza się stosowanie uprawnień do: 

 • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) w ten sposób,
  że Administrator danych przyjmie pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące danych osobowych, jednak nie dokona zmian w materiałach archiwalnych;
 • ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych (art. 18 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest bezprawne, mimo to osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (art. 18 ust. 1 lit. b RODO) w ten sposób, że Administrator danych dokona ograniczenia przetwarzania danych osobowych tak, aby zapewnić korzystanie z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 ust.1 RODO) oraz otrzymania kopii tych danych (art. 15 ust. 3 RODO) w ten sposób, że Administrator danych udostępnia wyłącznie te dane, które mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.


REGULAMIN FANPAGE’A
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, przekazujemy merytoryczne informacje; fanpage jest miejscem do dyskusji  i wymiany opinii na temat Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni oraz działań podejmowanych przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, opartej o zasady wzajemnego szacunku i kultury.

 1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury
  i poszanowania przekonań innych osób.
 2. Każdy użytkownik publikuje komentarz na własną odpowiedzialność. Komentarze powinny odnosić się tylko i wyłącznie do treści wiadomości.
 3. Poprzez umieszczenia komentarza użytkownik wyraża zgodę na jego publikację i akceptuje postanowienie niniejszego regulaminu.
 4. Troszcząc się o najwyższą jakość dyskusji nie akceptujemy wpisów, które mogą uchodzić za obraźliwe, zawierające treści rasistowskie, naruszające dobra innych osób, propagujące niedozwolone środki i przemoc, obrażające inne wyznania i przekonania, zawierające treści pornograficzne oraz inne nieodpowiednie dla odbiorców poniżej 18. roku życia. Wpisy o w/w charakterze będą usuwane.
 5. Nie będzie tolerowane łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, będziemy konsekwentnie usuwać, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszać odpowiednim organom.
 6. Na fanpage’u Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni zakazane są wpisy o charakterze trollingu, mowy nienawiści oraz hejtu. Treści te mogą być usuwane, aby nie zakłócać korzystania z witryny.
 7. Na stronach zakazane jest publikowanie reklam.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do kontrolowania, usuwania lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu oraz w przypadku zastrzeżenia, co do zgodności treści z obowiązującymi normami.
 9. W przypadku osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu może dojść do zablokowania uczestnictwa.
 10. Użytkownik może zwrócić się z prośbą o odblokowanie uczestnictwa wysyłając maila naadres: zs.chobienia@interia.pl
 11. Każdy użytkownik korzystający z fanpage’a Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 12. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Fanpage’a . Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Fanpage’u treści.
 13. W pozostałych sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook i Istagram.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osób odwiedzających Fanpage w portalu społecznościowym Facebook Inc.
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni
  

Administrator danych osobowych. 
Administratorem Państwa danych osobowych zamieszczanych w (fanpage’u) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni (https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-w-Chobieni-Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Bohater%C3%B3w-Westerplatte-w-Chobieni-303411899850486)  portalu społecznościowego Facebook  jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna, kontakt: tel. 76 8439523, e-mail zs.chobienia@interia.pl

Gdy przeglądacie Państwo nasz profil (niezależnie od tego, czy jesteście zalogowani, czy nie) Facebook przetwarza Państwa dane osobowe. Informacje zawarte w Państwa profilu oraz aktywność są także bezpośrednio administrowane przez Facebook. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdą Państwo: https://www.facebook.com/about/privacy 

Inspektor ochrony danych. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu
e-mail iodags@iodags.pl. we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.

Cele przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna. 
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: 

– promocji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni,
– informowanie o naszych działaniach promocyjnych,
– publikowanie postów w fanpage’u,
– prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
– udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;
– statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a),
– prowadzeniu bieżącej korespondencji, przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez ww. portal, w tym komunikator Messenger. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, udzielonej wraz z wejściem na naszego fanpage’a:(https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-w-Chobieni-Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Bohater%C3%B3w-Westerplatte-w-Chobieni-303411899850486) oraz
w związku z przetwarzaniem, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych. 
Przetwarzaniu podlegają dane osobowe, które opublikowali Państwo na swoim profilu,
w szczególności imię i nazwisko, wizerunek, wiek itp. Dodatkowo, Facebook udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook w odniesieniu do Państwa zachowań na naszym fanpage’u. 

Odbiorcy danych osobowych. 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa, lokalne media, inne podmioty, którym administrator udostępni dane w postaci zdjęć, filmów lub innych materiałów promocyjnych, podmioty, z którymi administrator zawarł umowę lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych. W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal. 

Okres przechowywania danych. 
Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u  do czasu usunięcia ich przez autora. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 
Na zasadach określonych przepisami RODO
przysługuje Państwu: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
3) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych osobowych,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. 
Administrator nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, na podstawie stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .

Informacja o wymogu podania danych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a i istagrama, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a, istagrama przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook. 


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content