Program wychowawczo-profilaktyczny

SPIS PROCEDUR

 • Procedura w sprawie ujawnienia fałszerstwa str. 79
 • Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania wobec pracowników szkoły ora w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły, ze strony uczniów, rodziców lub opiekunów str. 80
 • Procedura interwencyjna w przypadku uzyskania informacji o przyniesieniu przez ucznia niebezpiecznych narzędzi str. 86 Procedura kontaktów z mediami str. 87
 • Procedura postępowania w przypadku nieodpowiedniego stroju lub wyglądu ucznia str. 88
 • Procedura postępowania w przypadku niszczenia (zniszczenia) mienia szkolnego lub prywatnego str. 90
 • Procedura postępowania w przypadku braku obuwia zmiennego u ucznia str. 91
 • Procedura postępowania w przypadku pojawienia się na terenie szkoły osoby obcej str. 93
 • Procedura postępowania w przypadku próby odbioru lub pojawienia się w szkole rodzica pod wpływem alkoholu str. 94
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy str. 95
 • Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych str. 96
 • Procedura postępowania w sprawach spornych lub konfliktowych str. 103
 • Procedura postępowania w przypadku gdy uczeń używa alkoholu, narkotyków lub dopalaczy w celu wprowadzenia się w stan odurzenia str. 104
 • Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk lub dopalacz str. 105
 • Procedura postępowania wobec przemocy domowej str. 106
 • Procedura reagowania na epizod psychotyczny ucznia oraz działania wobec ucznia po leczeniu szpitalnym/psychiatrycznym str. 108
 • Procedura postępowania w przypadku spóźnienia się ucznia na lekcje str. 110
 • Procedura korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych str. 111
 • Procedura postępowania w przypadku ucieczki ucznia z zajęć str. 113
 • Procedura postępowania w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy str. 114
 • Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie narkotyki, dopalacze lub alkohol str. 115
 • Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia str. 116
 • Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy str. 117
 • Procedura współpracy z rodzicami w przypadku ograniczenia rodzicom lub pozbawienia ich władzy rodzicielskiej str. 118
 • Procedura wzywania rodziców do szkoły str. 120
 • Procedura postępowania nauczyciela z uczniem z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi str. 121
 • Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców/prawnych opiekunów pod względem zdrowotnym oraz zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych czy realizacji obowiązku szkolnego str. 122
 • Procedura zapewniająca bezpieczeństwo uczniom w szkole str. 123
 • Procedura zgłaszania spraw str. 125
 • Procedura postępowania w przypadku zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych str. 127
 • Procedury przeniesienia ucznia str. 128
 • Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania rodziców wobec innych uczniów i własnych dzieci str. 130
 • Procedura powiadamiania rodziców/opiekunów prawnych w ważnych sprawach dotyczących uczniów str. 131
 • Procedura przyjmowania uczniów na trening EEG Biofeedback str. 132
 • Procedura organizacji terapii metodą Tomatisa str. 135

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content