Ochrona danych osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: iodags@iodags.pl tel.  603269639

I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodags@iodags.pl,  603269639
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( art.6 ust.1 lit. c RODO ),
 6. realizacji umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO ),
 7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art.6 ust.1 lit. a oraz art.9 ust.2 lit. a RODO ).
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 9. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 13. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 14. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 15. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 16. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 17. prawo do przenoszenia danych;
 18. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 19. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a i/lub art.9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 20. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 21. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.
 22. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 23. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 24. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzecich ( serwery platform wykorzystywanych do nauczania zdalnego mogą znajdować się poza obszarem EOG ).

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA/RODZICA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, Chobienia, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iodags@iodags.pl, 603269639

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą :

 1. W celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny),
 3. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO, w celach, której tej zgody wymagają.

ODBIORCY  DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

OKRES  PRZECHOWYWANIA  DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres:

 1. niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia,
 3. do 14 dni w przypadku zapisów systemu monitoringu, chyba że zapis ten obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA  PODMIOTÓW  DANYCH

 1. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
 2. sprostowania (poprawienia) danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. W przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
 8. usunięcia danych,
 9. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

INFORMACJA O  DOBROWOLNOŚCI LUB  OBOWIĄZKU  PODANIA  DANYCH

Podanie  danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów w przypadku ich przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną mienia. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA O  PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

INFORMACJA O  PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich ( serwery platform wykorzystywanych do kształcenia zdalnego mogą znajdować się obszarem EOG ).

III. KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, Chobienia, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 603269639, mail: iodags@iodags.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (w szczególności organom ścigania) oraz firmie świadczącej usługi ochrony mienia na rzecz Administratora.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 8. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o ograniczeniach przetwarzania danych osobowych

W związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informujemy, że do przetwarzania danych osobowych, w zakresie prowadzenia składnicy akt Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Rudna, ogranicza się stosowanie uprawnień do: 

 • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) w ten sposób,
  że Administrator danych przyjmie pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące danych osobowych, jednak nie dokona zmian w materiałach archiwalnych;
 • ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych (art. 18 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest bezprawne, mimo to osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (art. 18 ust. 1 lit. b RODO) w ten sposób, że Administrator danych dokona ograniczenia przetwarzania danych osobowych tak, aby zapewnić korzystanie z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 ust.1 RODO) oraz otrzymania kopii tych danych (art. 15 ust. 3 RODO) w ten sposób, że Administrator danych udostępnia wyłącznie te dane, które mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.