Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024. Zapisy trwają od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. (do godz. 15:00).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły przyjmowane są do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). W dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W roku szkolnym 2023/2024 do klasy I przyjmowane są:
– dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2017) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
– dzieci, które miały odroczony obowiązek szkolny.

Formularz zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub pod linkiem:


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content