REGULAMIN UCZESTNIKA “ZIELONEJ SZKOŁY” W DĄBKACH

REGULAMIN  UCZESTNIKA

,, Zielonej Szkoły” w Dąbkach

Uczestnik  ,,Zielonej  Szkoły” jest;

-uśmiechnięty, wesoły, koleżeński,

-udziela pomocy młodszym i starszym,

-zaradny w każdych okolicznościach,

-człowiekiem honoru, dbającym o dobre imię uczestników turnusu.

 1. Uczestnik Zielonej Szkoły obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, innych regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż., regulaminu ośrodka wypoczynkowego itp.) oraz do poleceń wychowawcy i kierownika  turnusu. 
 1. Bezwzględnie zakazane jest:
 2. palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających.
 3. samowolne wchodzenie do morza .
 4. niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy.
 6. używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne. 
 1. Uczestnik turnusu ma obowiązek:
 2. poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań.
 3. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy. W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu wychowawcy.
 4. zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla zdrowia lub życia.
 5. dbania o higienę osobistą i czystość pomieszczenia.

Uczestnik turnusu ma prawo do;

-korzystania ze sprzętu sportowego za zgodą wychowawcy,

-korzystania z urządzeń i odbiorników TV oraz innych za przyzwoleniem  wychowawcy zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Wychowawca grupy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny , pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik turnusu zabierze ze sobą na wypoczynek.
 2. Używanie telefonów komórkowych jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez wychowawcę. W pozostałym czasie telefony będą zdeponowane u wychowawców grup.

Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami wychowawcy wyznaczą godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy.

 1. Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało ukaraniem uczestnika kolonii upomnieniem lub naganą, a w przypadkach drastycznych wydaleniem z turnusu na koszt rodziców/opiekunów.
 2. W celu zadbania o prywatność i bezpieczeństwo wszystkich uczniów na turnusie , zabrania się osobom trzecim (w tym rodzicom odwiedzającym) wchodzenia do pokoi uczestników turnusu.
 3. Rodzice odwiedzający swoje dzieci zobowiązani są o skontaktowanie się w pierwszej kolejności z wychowawcą grupy lub kierownikiem turnusu.
 4. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko na turnusie profilaktyczno-zdrowotnym.

 

 

 

 


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content