Z KULTURĄ MI DO TWARZY


Uczniowie klas pierwszych i drugich
w roku szkolnym 2021/2022 biorą
udział w Międzynarodowym
projekcie edukacyjnym
 “Z kulturą mi do twarzy”.
   Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022  (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;  punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).
Termin realizacji: 4 października 2021– 24 czerwca 2022
 
Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:
•        Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele);
•        Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
•        Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
•        Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 
Cele szczegółowe:
– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno,                        altruizm, patriotyzm,
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.
Projekt składa się z trzech modułów:
MODUŁ I    – W krainie muz
MODUŁ II  – Tu jest moje miejsce
MODUŁ III – Kocham, lubię, szanuję
MODUŁ IV  – Kultury świata


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content