Rekrutacja na rok szkolny 2024-2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025. Zapisy trwają od 25 marca 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r. (do godz. 15:00).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły przyjmowane są do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). W dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W roku szkolnym 2024/2025 do klasy I przyjmowane są:
– dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2018) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
– dzieci, które miały odroczony obowiązek szkolny.

Formularz zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub pod linkiem


    © Wszystkie prawa zastrzeżone.
    Skip to content