Program Wychowawczy Gimnazjum

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów Westerplatte

w Chobieni

Gimnazjum w Chobieni

Program ma charakter otwarty, będzie podlegał modyfikacjom i zmianom w miarę potrzeb.

Chobienia 2017-2019

SPIS TREŚCI

WSTĘP———————————————————————————————-3

ROZDZIAŁ I

Podstawy prawne ———————————————————————————-5

Diagnoza ——————————————————————————————-6

Sylwetka absolwenta —————————————————————————–7

ROZDZIAŁ II

Preferowane wartości w procesie wychowania———————————————–8

ROZDZIAŁ III

3.1.Cele i zadania wychowawcze Szkoły Posdatawowej i Gimanzjum—————–10

3.2.Zadania nauczyciela wychowującego—————————————————–10

3.3. Współpraca wychowawcza z rodzicami————————————————- 11

3.4.Współpraca ze środowiskiem lokalnym————————————————- 11

3.5.Współpraca z organizacjami szkolnymi————————————————- 12

ROZDZIAŁ IV

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym————————–13

ROZDZIAŁ V

Zajęcia pozalekcyjne —————————————————————————-15

ROZDZIAŁ VI

Sytuacje zagrożenia i formy pomocy wychowawczej—————————————17

ROZDZIAŁ VII

Motywacyjny system wychowawczy———————————————————-18

ROZDZIAŁ VIII

Plan działań wychowawczych —————————————————————–21

ROZDZIAŁ IX

Plan realizacji działań profilaktycznych dla uczniów klas II–III Gimnazjum w Chobieni——————————————————————————————-27

ROZDZIAŁ X

9.1.Ewaluacja programu————————————————————————-33

9.2.Uwagi końcowe——————————————————————————34

System oświaty zapewnia w szczególności wychowanie

rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej,

wzmacniane i uzupełniane

przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”

Ustawa Prawo Oświatowe art.1 pkt3.


WSTĘP:


Głównym celem pracy wychowawczej jest rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Profilaktyka, to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój.

Szkoła Podstawowa w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni realizuje program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniający:

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

4) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i eduka-cyjnymi oraz predyspozycjami;

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

8) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nau-czania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

9) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych;

10) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;

11) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

12) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

13) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

14) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

15) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

16) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

17) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

18) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

19) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczaj-nych;

20) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

21) wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Adresatem programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni są :

– uczniowie/wychowankowie i ich rodzice,

– nauczyciele i pracownicy szkoły

– instytucje wspierające szkołę w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia specyfikę odpowiadającą wychowaniu Gimnazjum w Chobieni w klasach II-III

ROZDZIAŁ I

Podstawy prawne programu wychowawczego:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.

Art. 26 – program wychowawczo-profilaktyczny

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.

5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Opracowano na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. W sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002., poz. 96

7. Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703).

8. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. poz. 1591) oraz z dnia 28 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. poz. 1643) w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

9. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r

10. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

12. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

13. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

14. Konwencja o Prawach Dziecka.

15. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Diagnoza problemów – zagrożenia dla młodzieży

Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego i lokalnego wyodrębniono następujące obszary zachowań problemowych:

 • Agresja słowna i fizyczna

 • Wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu informacji TV, Internet, telefon w niewłasciwy sposób

 • Spadek zainteresowania ruchem, sportem, szczególnie w czasie wolnym

 • Brak należytej troski o zdrowie

 • Wagarowanie

 • Konflikty społeczne na terenie szkoły i poza nią

 • Spadek mobilizacji i motywacji do pracy i nauki

Na diagnozę środowiska składa się :

 • Obserwacja zachowań uczniów

 • Ankietowanie uczniów

 • Analiza frekwencji

 • Wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami

Analizując zagrożenia wśród uczniów i ich rodziców, uwzględniona została sytuacja społeczno – gospodarcza wsi. W dalszym ciągu w obwodzie szkoły są miejscowości, w których panuje duże bezrobocie, niewydolność wychowawcza, konflikty sąsiedzkie. Przekładają się one na funkcjonowanie uczniów na terenie szkoły oraz na współpracę szkoły z rodzicami uczniów. Widoczne jest powielanie przez dzieci zaobserwowanych i wyuczonych przez lata dzieciństwa sposobów myślenia, działania, modelów rodziny i stylów życia.

W wielu przypadkach rodzice uczniów prezentują postawę pretensjonalno – roszczeniową, przy jednoczesnym ciągłym spadku zainteresowania sytuacją szkolną dziecka oraz motywacją dzieci do pracy. Taki model zachowania powielają dzieci, co powoduje małe zaangażowanie ze strony młodych ludzi w jakąkolwiek formę działalności, włącznie z nauką, a z drugiej strony oczekiwanie gratyfikacji za wykonane najmniejszego działania. Brak inicjatywy i bierność młodych ludzi przekłada się niskie wyniki w nauce i obojętność uczniów na pogarszające się oceny.

Ze względu na znaczą odległość od aglomeracji miejskich i przestrzenne, znaczne oddalenie poszczególnych miejscowości od siebie, z których pochodzą uczniowie, obserwuje się w niewielkie zainteresowanie uczniów aktualnymi zagrożeniami typu: narkotyki , dopalacze, alkohol. Wynika to z ograniczonej dostępności tych środków, a nie z braku zainteresowania nimi młodzieży. Zainteresowanie to ogranicza dodatkowo odległość od siebie poszczególnych członków grup młodzieżowych, małe możliwości zorganizowania spotkań w czasie wolnym, jak również dobra znajomość uczniów przez pracowników okolicznych sklepów. Jest to wynikiem małego napływu nowej ludności, jak również usytuowania szkoły w niewielkiej miejscowości, gdzie trudno zachować anonimowość, a tym samym trudno oszukać sprzedawcę pod względem posiadanego wieku i nabyć samodzielnie używki przez nieletnich.

Odległość młodzieży od siebie w czasie wolnym rodzi inne zagrożenia. Co jest atutem w przeciwdziałaniu zainteresowania alkoholem, dopalaczami, tytoniem, narkotykami, powoduje inne zagrożenia dla młodych ludzi: ucieczkę w świat wirtualny, poszukiwanie kontaktu z drugim człowiekiem poprzez komunikatory. Istnienie i zaznaczanie swojej obecności na portalach społecznościowych wciąga młodzież i dzieci w świat uzależnień behawioralnych: fonoholizm, uzależnienie od Internetu. Te nowe zagrożenia w pewnym stopniu spowodowały wyparcie zainteresowania używkami, zapełniając młodym ludziom czas wolny do maximum. Postęp nowoczesności w świecie uzależnień, najbardziej widoczny jest jeszcze w zainteresowaniu nikotyną. Na terenie naszej placówki nie zaobserwano w ostatnim czasie osób wśród uczniów osób palących tytoń, można jednak przypuszczać z zasłyszanych na korytarzach rozmów, że istnieje półświatek bardzo nielicznych osób używających e-papierosów. Tę używkę zidentyfikować jest najtrudniej wśród wszystkich innych używek. Przyczynia się do tego bezwonność i łatwa dostępność.

W związku z powyższym bardzo ważne jest kontynuowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej ukierunkowanej na zmianę modelu myślenia o przyszłości młodych ludzi zamieszkujących tereny wiejskie. Przesunięcie ciężaru i nakładu pracy na profilaktykę uzależnień behawioralnych i kontynuowanie profilaktyki uzależnień ze zwróceniem szcególnej uwagi na profilaktykę antynikotynową.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

W wyniku oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i środowiskowych absolwent gimnazjum to uczeń, który:

 • umie się uczyć, jest samodzielny, pracowity, wytrwały, systematyczny, twórczy,

 • wykorzystuje wiedzę i umiejętności do osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

 • sprawdza siebie i dokonuje samooceny, jest prawdomówny, odpowiedzialny, rozważny, prawy,

 • współdziała w grupie i bezkonfliktowo rozwiązuje problemy, jest tolerancyjny,

 • zna swój region, poznaje kraj i Europę, ceni pokój i sprawiedliwość,

 • zna i przestrzega zasady kultury bycia, jest uprzejmy, szanuje siebie i innych,

 • dba o zdrowie i higienę osobistą,

 • planuje, organizuje i korzysta z możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego,

 • radzi sobie z własnymi emocjami i sytuacjami trudnymi,

 • zachowuje się bezpiecznie, zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa,

 • dostrzega piękno przyrody, jest wrażliwy, ciekawy świata,

 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się komputerem,

 • planuje, organizuje własne uczenie się,

 • przeżywa wizję swojej przyszłej rodziny i pracy.

 • potrafi pracować w grupie i uczy się od siebie nawzajem.

ROZDZIAŁ II

PREFEROWANE WARTOŚCI W PROCESIE WYCHOWANIA i PROFILAKTYKI :

W procesie wychowania Szkoły Podstawowej w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni preferuje się następujące wartości:

 • wrażliwość

 • tolerancja

 • prawość

 • odpowiedzialność

 • obiektywizm

 • patriotyzm

 • humanitaryzm

 • gospodarność.

Powyższe wartości osiągane są poprzez następujące sytuacje wychowawcze:

Wartości

Sytuacje wychowawcze

Wrażliwy na otaczającą go rzeczywistość

 • opieka i pomoc potrzebującym, słabszym

 • estetyka otoczenia, wygląd i higiena osobista

 • kultura słowa

 • oglądanie filmów, sztuk teatralnych, słuchanie muzyki, itp.

Prawy w działaniu

 • opieka nad miejscami pamięci narodowej i pomnikami przyrody

 • Akcja Świątecznej Pomocy

 • Akcja Sprzątanie Świata

 • tradycje i obrzędy

 • zajęcia sportowo-rekreacyjne

Odpowiedzialny za siebie i innych

 • wypełnianie obowiązków dyżurnego

 • imprezy klasowe

 • grupy wsparcia w nauce

 • wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, itp.

Obiektywny w postrzeganiu siebie i innych

 • samoocena własnej pracy i kolegów

 • zajęcia terapeutyczne itp.

Tolerancyjny wobec odmiennych postaw i zachowań kulturowych

 • gry i zabawy zespołowe

 • zajęcia plastyczne i techniczne

 • tradycje i zwyczaje, szkolne, regionalne itp.

Patriotyczny, miłujący Ojczyznę, szanujący inne narody

 • uroczystości i święta państwowe

 • tradycje i zwyczaje, szkolne, regionalne

 • uczestnictwo w poznawaniu dziedzictwa kulturowego itp.

Humanitarny, ludzki, szanujący człowieka, jego godność.

 • akcje humanitarne na rzecz potrzebujących

 • uczestnictwo w wolontariacie itp.

Gospodarny, przedsiębiorczy w codziennym życiu

 • gospodarowanie własnymi oszczędnościami

 • sposoby pozyskiwania środków na potrzeby własne, klasy i szkoły

 • szacunek dla pracy własnej i innych itp.

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

Seneka Młodszy (Filozof, Lucjusz Annaeus Seneca, ok.3-65 p.n.e.)

Wartości wychowawcze Szkoły Podstawowej w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni wzmacniane są przez kodeksy funkcjonujące w szkole, nabyte w kampaniach i akcjach społecznych.

 • KODEKS SZKOŁY HUMANITARNEJ

 • KODEKS „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

 • KODEKS „SZKOŁA Z KLASĄ”

Wartości wychowawcze Szkoły Podstawowa w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni wzmacniane będą dodatkowo poprzez udział kolejnych w kampaniach społecznych, projektach, programach profilaktyczno – wychowawczych, ekologicznych i innych.

ROZDZIAŁ III

Szkoła Podstawowa w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni w procesie wychowawczym i profilaktycznym kieruje się:

 1. Zasadą dobra dziecka – wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka

 2. Zasadą równości – troską o ochronę praw każdego dziecka

 3. Zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców, opiekunów za rozwój i wychowanie dziecka.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje:

 • powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej nauczyciela, określone w ramach zadań statutowych szkoły,

 • powinności wychowawców zespołów klasowych,

 • zasady współpracy wychowawczej z rodzicami i Radą Rodziców,

 • zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym,

 • zasady współpracy z organizacjami szkolnymi,

 • zwyczaje i obrzędowość szkoły ( Kalendarz uroczystości szkolnych),

 • model sylwetki absolwenta.

3.1. CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOBIENI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE I GIMNAZJUM W CHOBIENI:

Głównym celem wychowawczym i profilaktycznym Szkoły Podstawowej w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni jest stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego oraz tożsamości społecznej zakorzenionej w doświadczeniu, historii i kulturze.
Szkoła Podstawowa w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni stawia sobie i realizuje następujące cele wychowawcze i profilaktyczne:

 1. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz z najbliższym środowiskiem dziecka.

 2. Kształtowanie podstawowych wartości moralnych – życzliwość, tolerancja, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność.

 3. Rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi oraz dochodzenia do kompromisu.

 4. Stwarzanie warunków do działania na rzecz innych ludzi oraz środowiska naturalnego.

 5. Umacnianie wiary dziecka we własne siły, rozwijanie umiejętności poznawania siebie, otoczenia społecznego i przyrodniczego.

 6. Wzmacnianie poczucia tożsamości, przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie, kształtowanie postaw patriotycznych.

 7. Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

 8. Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.

 9. Kształtowanie zachowań proekologicznych.

 10. Kształtowanie umiejętności nazywania pozytywnych i negatywnych stanów emocjonalnych.

Powyższe cele wychowawcze realizowane są poprzez wykonywanie zadań w następujących standardach – obszarach działania:

 • wychowanie prozdrowotne i proekologiczne “Bezpiecznie i zdrowo”

 • wychowanie do życia w rodzinie“Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze “

 • wychowanie patriotyczne i obywatelskie“Jestem uczniem, Polakiem i obywatelem Europy”

 • wychowanie humanitarne„ Czynienie dobra jest ludzką potrzebą”

 • wychowanie do aktywności gospodarczej„ Najważniejszy w działaniu jest początek”

3.2. ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO:

Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności, wiary, sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy:

 1. Wzbogaca osobowość ucznia, kształtuje właściwe postawy wobec siebie i innych oraz umiejętność analizowania różnorodnych zachowań w duchu idei demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras, wyznań i światopoglądów.

 2. Stosuje zasadę obiektywizmu w relacjach z wychowankami.

 3. Integruje zespół uczniów poprzez stwarzanie dobrej atmosfery i wdrażanie zasad samorządności, udziela pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

 4. Wspiera rodziców w procesie wychowania poprzez ścisłą współpracę szkoły z domem rodzinnym.

 5. Współdziała z nauczycielami oraz innymi osobami i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci, poprzez koordynowanie ich działań wychowawczych.

3.3. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I RADĄ RODZICÓW:.

Rodzice współtworzą i wspierają Szkołę Podstawową w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni w procesie wychowawczym poprzez następujące działania:

 1. Zapoznawanie się z regulaminami, programami, kodeksami, systemami oceniania oraz innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.

 2. Uczestniczenie w spotkaniach i prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym

 3. Zapoznawanie się z postępami edukacyjnymi i wychowawczymi dzieci podczas indywidualnych konsultacji z wychowawcami i nauczycielami uczącymi, aktywnie oddziałując na przebieg procesu wychowania.

 4. Wspieranie działań innowacyjnych szkoły poprzez własną pracę i pomoc materialną oraz udzielają pomocy w urządzaniu klasopracowni.

 5. Współorganizowanie wycieczek i imprez kulturalnych.

Rodzice współdziałają ze Szkołą Podstawową w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni za pośrednictwem Rady Rodziców – organu statutowego szkoły, klasowych rad rodziców i Stowarzyszenia Rodziców.

Rada rodziców zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r. art.84.1 może:

1. występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3.4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

Na osobowość ucznia i wychowanka w znacznym stopniu oddziałuje środowisko lokalne. Środowisko to pomocne jest w kształtowaniu właściwych postaw moralnych i przygotowuje młodego człowieka do pełnienia różnorodnych ról społecznych w jego dorosłym życiu. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne i zawodowe Szkoła Podstawowa w Chobieni im. Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum w Chobieni współpracuje z następującymi instytucjami, zakładami pracy i organizacjami społecznymi:

1.Lokalne władze samorządowe (sołectwo, gmina, starostwo):

 • udział w akcjach typu sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych;

 • organizacja imprez okolicznościowych, festynów, spotkań, wycieczek;

 • zapoznanie uczniów z pracą urzędów na terenie gminy;

 • kontakty społeczności szkolnej z władzami poprzez spotkania robocze, okolicznościowe i regionalne.

2.Organy wymiaru sprawiedliwości (sąd , kuratorzy sadowi, policja):

 • współpraca Sądem i zespołem kuratorów;

 • współpraca z policją (zajęcia prowadzone przez policję w ramach organizowanych akcji profilaktycznych i prewencyjnych dla dzieci i młodzieży, itp.)

3.Placówki kultury ( CHOK w Chobieni, Centrum Kultury w Rudnej, Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, itp.):

 • uczestnictwo w spektaklach teatralnych, plenerach malarskich i zespołach artystycznych;

 • uczestnictwo w organizowanych konkursach, przeglądach i wystawach przez placówki kulturalno-oświatowe.

4.Placówki oświatowo-opiekuńcze ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej):

 • pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu

 • wdrażanie programów profilaktycznych

 • wspieranie rodziców w procesie edukacji i pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo

 • udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej .

3.5. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SZKOLNYMI:

Podmiotowość dziecka i młodzieży wyraża się przede wszystkim w postaci samorządnego działania, wdrażającego do współpracy, wzajemnej pomocy, współodpowiedzialności, ale i samowychowania oraz twórczego zdobywania wiedzy, umiejętności życiowych i doświadczenia społecznego. Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów, jest organem statutowym. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r. art.85.5 Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu..

Organizacje działające na terenie szkoły współuczestniczą w życiu szkoły poprzez:

 • rozwijanie samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej;

 • kształtowanie umiejętności społecznych i doświadczeń we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej;

 • rozwijanie inicjatywy uczniów.

ROZDZIAŁ IV

STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, PROFILAKTYCZNYM I KULTURALNYM:

Uroczystość

Zadanie wychowawcze

Termin

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 • Godne zachowanie podczas uroczystości odświętny ubiór

 • Poczucie przynależności do wspólnoty społeczności szkolnej i klasowej

 • Identyfikacja z wymogami szkolnymi

Wrzesień

Czerwiec

DNI PATRONA SZKOŁY

 • Kształtowanie postaw i wskazywanie autorytetów moralnych

 • Szacunek dla bohaterów walk o niepodległość i godność człowieka

Wrzesień

PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

 • Budowanie więzi wewnątrzszkolnej

 • Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej

 • Umacnianie poczucia bezpieczeństwa

Październik

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 • Umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej i pracownikami szkoły

 • Pokazanie różnych form podziękowania za trud nauki i wychowania wobec wszystkich pracowników szkoły

 • Ukazanie roli i znaczenia nauki w życiu każdego człowieka

 • Spotkanie z nauczycielami emerytowanymi

Październik

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 • Budzenie uczuć patriotycznych, poczucia dumy narodowej

 • Zrozumienie znaczenia wolności, niepodległości dla narodu polskiego

 • Wzbudzenie chęci uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych

Listopad

ANDRZEJKOWY WIECZÓR WRÓŻB

 • Pielęgnowanie obrzędów i zwyczajów ludowych

 • Ukazanie różnych form zabawy i rozrywki

Listopad

MIKOŁAJKI

 • Umacnianie więzi z kolegami i pracownikami szkoły

 • Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa ,przyjaźni i miłości

Grudzień

WSPÓLNE SPOTKANIE WIGILIJNE

 • Umacnianie więzi z kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły

 • Rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy w trakcie przygotowań do spotkania

 • Godne zachowanie się podczas uroczystości

 • Odświętny ubiór, odnoszenie się z przyjaźnią, postawa przebaczania

Grudzień

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 • Rozwijanie umiejętności organizowania spotkań kulturalnych

 • Integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym

 • Upowszechnianie ponadczasowych i uniwersalnych wartości humanitarnych i ogólnoludzkich

 • Poznanie instytucji niosących pomoc dzieciom

Styczeń

ZABAWA KARNAWAŁOWA

CHOINKA”

 • Wspólne przygotowywanie imprez szkolnych przez uczniów i rodziców

 • Nabywanie umiejętności organizowania wspólnej zabawy

Styczeń

DZIEŃ BABCI I DZIADKA-DZIEŃ SENIORA

 • Pielęgnowanie szacunku dla osób starszych

 • Umacnianie więzi rodzinnych

 • Rozwijanie umiejętności organizowania spotkań kulturalnych

Styczeń

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami i absolwentami szkoły

 • Umiejętne organizowanie imprez szkolnych

Luty

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

 • Rozwijanie umiejętności organizowania imprez, planowania ich przebiegu

 • Integracja klasy, społeczności szkolnej

 • Ukazanie różnych możliwości zabawy i rozrywki

 • Podkreślenie wagi poszanowania przyrody

Marzec

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE

 • Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów regionalnych

 • Umacnianie więzi koleżeńskich

Kwiecień

DZIEŃ JANA PAWŁA II

 • Upowszechnianie ponadczasowych i uniwersalnych wartości humanitarnych i ogólnoludzkich

 • Popularyzowanie dorobku ekumenicznego i wzorca człowieczeństwa w oparciu o przesłanie Jana Pawła II

Kwiecień

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

 • Świadome uczestnictwo w obchodach święta na terenie szkoły i gminy

 • Wyrabianie szacunku dla symboli narodowych

Maj

DZIEŃ MATKI

 • Umacnianie uczucia miłości dziecka do matki

 • Nabywanie umiejętności przygotowania spotkania towarzyskiego

 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas wykonywania dekoracji i upominków

Maj

DZIEŃ DZIECKA

 • Uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych i zabawach

 • Przypomnienie treści Karty Praw Dziecka ONZ

 • Poznanie instytucji niosących pomoc dzieciom

Czerwiec

DZIEŃ SPORTU

 • Rozwijanie aktywności ruchowej

 • Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

 • Utrwalanie zasady fair play podczas zawodów

Czerwiec

ROZDZIAŁ V

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- Szkolny system zajęć rozwijających talenty, zainteresowania, postawy i umiejętności społeczne oraz organizatorskie – proponowany uczniom i wynikający z ich zapotrzebowania.

Rodzaj zajęć

Cele operacyjne

Samorząd Uczniowski

 • rozwijanie samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej

 • kształtowanie umiejętności społecznych i doświadczeń we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej

 • rozwijanie inicjatywy uczniów

Koła przedmiotowe:

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów

 • poszerzenie wiedzy uczniów poza zakres programu nauczania

 • ukazanie możliwości posługiwania się różnymi środkami informacji

 • umiejętne posługiwanie się podstawowymi urządzeniami medialnymi

 • przygotowanie uczniów do konkursów

Koła artystyczne

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów

 • rozwijanie zdolności oraz wrażliwości

 • poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany w programie nauczania

 • umożliwienie wyrażania emocji i różnych stanów psychicznych poprzez taniec, literaturę, muzykę, śpiew

 • rozwijanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć

 • poszanowanie dorobku kultury

 • przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych

 • rozpowszechnianie znajomości mapy kulturowej dorobku naszego państwa

 • poszanowania dorobku i dziedzictwa kulturowego

 • rozbudzanie zainteresowań turystyczno –krajoznawczych

Uczniowski Klub Sportowy i inne zajęcia sportowe

 • dążenie do wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów

 • dbałość o higienę osobistą oraz estetykę miejsca ćwiczeń

 • przestrzeganie zasad higieny pracy i wypoczynku

 • przygotowanie uczniów do zawodów sportowych i rekreacyjnych różnego szczebla

Świetlica szkolna

 • dbałość o bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole

 • organizowanie zajęć świetlicowych rozwijających zainteresowania uczniów

 • współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, i oprawy plastycznej pomieszczeń szkoły

Biblioteka

 • realizacja potrzeb i zainteresowań uczniów

 • doskonalenie warsztatu i możliwości poznawczych ucznia

 • udostępnianie i gromadzenie zbiorów w tym środków medialnego przekazu

 • prowadzenie lekcji bibliotecznych –edukacja czytelnicza

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna, socjoterapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego)

 • diagnozowanie sytuacji wychowawczej

 • niwelowanie skutków zaburzeń rozwojowych

 • niwelowanie trudności u uczniów z wadami wymowy

 • wyrównywanie braków i różnic programowych

 • wdrażanie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

 • rozwijanie obniżonych funkcji percepcyjno – motorycznych

 • diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe

 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej

Szkolne Koło Wolontariatu

 • rozwijanie i kształtowanie postawy humanitaryzmu

 • wyrabianie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

 • rozwijanie empatii u uczniów

 • dbałość o zabezpieczenie materialne podopiecznych w szkole i poza szkołą

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę w każdym kolejnym roku szkolnym ustalane są na podstawie zainteresowań i potrzeb uczniów.

ROZDZIAŁ VI

SYTUACJE ZAGROŻENIA I FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ

Niedostatek ekonomiczny:

 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych

 • wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej

 • zorganizowanie dożywiania

 • pomoc w zakupie wyposażenia ucznia

 • dofinansowanie do wycieczek ,wyjazdów do kina, teatru, muzeum …

 • zasiłki szkolne

 • pomoc materialna

 • paczki żywnościowe

Patologia rodziny i uzależnienia:

 • profilaktyka uzależnień na lekcjach wychowawczych (programy profilaktyczne, filmy…)

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną

 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • współpraca z policją

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 • współpraca z Sądem

 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Problemy w nauce:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 • zajęcia terapii pedagogicznej

 • zajęcia logopedyczne

 • pomoc wewnątrzklasowa

 • pomoc ze strony nauczycieli przedmiotu – konsultacje

 • świetlica szkolna

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną

ROZDZIAŁ VII

MOTYWACYJNY SYSTEM WYCHOWAWCZY:

Zasady nagradzania uczniów wyróżniających się swoim zachowaniem

Zachowanie

Forma uznania i aprobaty

Pomoc innym w nauce, pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pochwała na forum klasy i szkoły

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

Czynne pełnienie funkcji społecznych

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pochwała na forum klasy i szkoły

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

Szczególna aktywność na terenie klasy i szkoły

 • forma uznania j.w.

 • nagroda rzeczowa

Udział i sukcesy w konkursach, projektach, zawodach

 • j.w.

 • dyplomy

 • list pochwalny do rodziców

 • nagrody rzeczowe na koniec roku

Prace gospodarczo – porządkowe oraz własnoręczne wykonanie (naprawa)pomocy dydaktycznej, pracy artystycznej, użytkowej

 • umieszczenie podpisu wykonawcy na rzeczy

 • podziękowanie od nauczycieli

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • ekspozycja pracy

Uatrakcyjnianie programu uroczystości szkolnych prezentacją umiejętności wykształconych i rozwijanych poza szkołą (taniec, gra na instrumencie, śpiew…)

 • podziękowanie od dyrektora, wychowawcy

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • list uznania dla rodziców(opiekunów)

 • zaproszenie do dalszych występów

 • pomoc stypendialna organu prowadzącego szkołę

Udzielanie pomocy osobom potrzebującym jej (starszym, dzieciom, kolegom…)

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

 • list uznania dla rodziców (opiekunów)

 • wpływ na ocenę z zachowania

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz: delegacje uczniowskie itp.

 • dyplom uznania

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • list pochwalny do rodziców (opiekunów)

 • nagroda rzeczowa

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pochwała na forum klasy i szkoły

Brak uwag dotyczących zachowania i realizacji obowiązku szkolnego

 • wpływ na ocenę z zachowania

Aktywny udział w bibliotece szkolnej, świetlicy

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pochwała na forum klasy i szkoły

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • nagrody rzeczowe

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz przygotowywanie imprez środowiskowych

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pochwała na forum klasy i szkoły

 • pochwała ze strony wychowawcy, pedagoga

Zachowania naruszające dobre imię ucznia i całej szkoły

Zachowanie

Forma motywowania do zachowań pozytywnych

Wagary, ucieczki, spóźnienia, brak usprawiedliwień

 • rozmowa z wychowawcą,rodzicem,pedagogiem

 • dotarcie do przyczyny ucieczki, dyskusja wewnątrzklasowa

 • obowiązek szybkiego uzupełnienia zaległości

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • przeniesienie do równoległej klasy

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

Bójki, agresja słowna

 • rozmowa z wychowawcą, rodzicem, pedagogiem

 • dyskusja w klasie na temat kultury słowa

 • dotarcie do istoty konfliktu

 • przypomnienie zasad kulturalnego rozwiązywania konfliktów

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • powiadomienie policji

 • kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

Przywłaszczenie i dewastacja mienia szkolnego i pozaszkolnego

 • rozmowa z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem do spraw wychowawczych

 • dotarcie do przyczyn

 • przypomienie zasad poszanowania cudzej własności

 • naprawienie szkody

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • praca na rzecz szkoły

 • powiadomienie policji

Stosowanie używek

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

 • polecenie napisania referatu na temat negatywnego wpływu nałogów na rozwój człowieka

 • dodatkowa praca na rzecz szkoły

 • zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • skierowanie do instytucji wspomagających uzależnionych w drodze do wyleczenia

Niekulturalne zachowanie wobec dorosłych i rówieśników w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych, przerw śródlekcyjnych i w miejscach publicznych

 • rozmowa wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem do spraw wychowawczych

 • polecenie powtórzenia czynności w sposób kulturalny i grzeczny

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

 • wpływ na ocenę z zachowania

Przemoc psychiczna i fizyczna: wymuszenia, zaczepianie słowne i fizyczne, zastraszanie

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, szkole itd.

 • wykluczenie z uczestnictwa w imprezach szkolnych

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

 • kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

Zachowania zagrażające życiu i zdrowiu własnemu i innych

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

Zachowania noszące znamiona przestępstwa

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą, rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • kontakt z kuratorem sądowym, policją lub sądem

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.

Nierespektowanie zasad obowiązujących w szkole

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

Niewykonywanie poleceń, niewywiązywanie się z zobowiązań

 • spotkanie i rozmowa z wychowawcą ,rodzicem i pedagogiem

 • wpływ na ocenę z zachowania

Wszystkie powyższe zachowania mają wpływ na ocenę z zachowania

ROZDZIAŁ VIII

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOBIENI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CHOBIENI I GIMNAZJUM W CHOBIENI

Obszar: wychowanie prozdrowotne i proekologiczne – “Bezpiecznie i zdrowo”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

 1. Bezpiecznie w szkole i poza szkołą

 • bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą

 • pierwsza pomoc w niektórych urazach

 • zasady postępowania z , niewybuchami, niewypałami

 • zasady korzystania ze źródeł energii

 • pożary:przyczyny,sposoby zapobiegania,postepowanie

 • zna i stosuje się do regulaminów pracowni i obiektów sportowych

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach , bawi się bezpiecznie

 • unika niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń, zna telefony alarmowe

ankieta,

Karta rowerowa

drama, obserwacja,

 1. Zdrowy styl życia

 • zagrożenia i patologie

 • higiena ciała, miejsca pracy i wypoczynku

 • urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania

 • aktywność ruchowa, praca i wypoczynek, czas wolny

 • rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron

 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji, radzenie sobie z negatywnymi emocjami

 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz szukanie pomocy

 • zna skutki używania środków psychotropowych

 • dbam o higienę ciała, zdrowo się odżywiam

 • troszczy się o estetykę klasy i szkoły

 • organizuje racjonalnie i aktywnie czas wolny

 • buduje prawidlowy obraz samego siebie

 • stosuje zachowania asertywne

 • umie walczyć ze stresem

 • wie do kogo może się zwrócić o pomoc

wytwory pracy dzieci , plakat

higiena ciała i estetyka stroju, przygotowanie posiłku

imprezy sportowe

drama

scenariusze

obserwacja grupy

ankieta


 1. I Ty chronisz środowisko

 • zasady korzystania z zasobów naturalnych Ziemi

 • rozpoznawanie zagrożeń ekologicznych

 • aktywne działanie na rzecz otaczającej nas przyrody

 • racjonalnie korzysta ze środowiska naturalnego

 • prowadzi obserwację przyrody, wskazuje pozytywne i negatywne przejawy ingerencji człowieka

 • zna obszary chronione w regionie

segregacja odpadów

prace plastyczne

wycieczka

Obszar: wychowanie do życia w rodzinie –

Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze “

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

 1. Ja i moja rodzina

 • rola rodziny w życiu człowieka, podstawowe funkcje rodziny

 • związki uczuciowe, relacje i komunikacja w rodzinie

 • przekaz pozytywnych wartości w rodzinie, kultywowanie tradycji świąt polskich

 • skutecznie porozumiewa się

 • pielęgnuje więzi uczuciowe w rodzinie, okazuje szacunek dla starszych

 • szanuje wartości rodzinne, wspólnie świętuje uroczystości rodzinne

Obserwacja zachowań w grupie

Dzień Babci, Dzień Matki

prace dzieci, przygotowanie upominków

uczestnictwo w obrzędowości rodzinnej

 1. Wizytówką moją, dobre zachowanie • próby ustalania wzorców osobowościowych

 • kształtowanie etosu pracy i twórczego stylu życia

 • potrzeby, prawa i obowiązki członków rodziny

 • poszanowanie swojej własności i innych

 • eliminowanie zachowań korupcyjnych

 • zna wartość pracy i szanuje pracę innych

 • zna i stosuje zasady dobrego wychowania

 • szanuje własność i cudze mienie

 • przeciwdziała korupcji

 • czyni dobro ,odróżnia dobro od zła

obserwacja

ankieta, wykonuje prace domowe

konkursy

obserwacja w działaniu

ankieta, akcje charytatywne

 1. Odnajdywanie swojego miejsca w społeczności

 • wartości społeczne, moralne i duchowe w życiu jednostki

 • podstawowe zasady obowiązujące w relacjach międzyludzkich

 • kształtowanie cech altruistycznych: uwrażliwienie na samotność, krzywdę, biedę ludzi

 • wskazanie na konieczność okazywania innym szacunku, miłości i przywiązania

 • dojrzałość biologiczna: macierzyństwo i ojcostwo

 • stosuje postawę empatii w kontaktach z innymi

 • stosuje zasady moralne i dostrzega wartość przyjaźni

 • jest świadomy rozwoju biologicznego organizmu

obserwacja w grupie

rozmowy

obserwacja uczniów

Obszar: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie-

”Jestem uczniem, Polakiem i obywatelem Europy”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

 1. Jestem uczniem

 • nasza klasa,nasza szkoła

 • moje prawa i innych, obowiązki wobec bliźnich

 • świadome i selektywne korzystanie ze środków masowej komunikacji

 • aktywność uczniowska-samorząd uczniowski, samorządy klasowe

uczestnictwo w życiu publicznym regionu

 • zna zasady pracy w grupie i funkcjonuje w zespole

 • integruje zespół klasowy

 • podejmuje odpowiedzialne decyzje, zna normy i zasady współżycia w grupie

 • świadomie i umiejętnie korzysta z różnych środków komunikacji medialnej(komputer, TV)

 • organizuje życie klasy i społeczności uczniowskiej

 • uczestniczy w wyborze SU i samorządu klasowego

 • zna zasady zachowania się w społeczności lokalnej

zajęcia integracyjne

gry, turnieje

obserwacja grupy

kodeks ucznia

imprezy szkolne, akademie, quizy

prace uczniów-projekty multimedialne

uchwały, imprezy klasowe

wybory SU, akcje środowiskowe

imprezy regionalne konkursy, festyny

2.Kształtowanie postaw patriotycznych

 • Szacunek dla polskiej historii i symboli narodowych

 • tradycje narodowe, rodzinne, regionalne i szkolne

 • patron szkoły-wzór patrioty

 • poznanie sylwetek wielkich Polaków

 • tolerancja dla odmienności etnicznej i indywidualności człowieka i osób niepełnosprawnych

 • zna i szanuje symbole narodowe, opiekuje się miejscami pamięci

 • organizuje uroczystości szkolne poświęcone patronowi szkoły

 • akceptuje zachowania i poglądy innych, dostrzega istniejące bariery utrudniające życie niepełnosprawnym

wycieczki do muzeów , wystawy

spotkania, zdjęcia i albumy, relacje

wystawa prac, akademia

dokumentacja szkolna

akcje charytatywne

3.Dziedzictwo kulturowe regionu

 • moja miejscowość i gmina

 • uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i regionu, kultywowanie tradycji i obrzędów regionalnych

 • zna urzędy i instytucje lokalne

spotkania z radnymi i sołtysami

wycieczki do urzędów i instytucji gminnych

4.Jestem obywatelem Europy

 • co Europejczyków łączy, a co dzieli

 • bogactwo kultury narodów Europy

 • Europa – nasz wspólny dom

 • zna wartości wspólne dla mieszkańców Europy, działa w Klubie Europejskim

 • zna kulturę wybranych narodów Unii Europejskiej

 • podstawowe prawa i obowiązki obywateli Unii Europejskiej

Impreza integracyjna

konkurs, turniej

Obszar: wychowanie humanitarne –

„ Czynienie dobra jest ludzką potrzebą”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

1.Działanie na rzecz innych i swojego otoczenia

 • ubóstwo-biedny nie znaczy gorszy

 • bezdomność-wybór czy konieczność

 • niepełnosprawność- mity i bariery

 • stereotypy zachowań wobec “obcych -innych”


 • wie, że poza bogactwem materialnym istnieją inne wartości.

 • umie krytycznie ocenić wizję szczęścia prezentowaną przez media

 • wspiera i rozumie potrzeby niepełnosprawnych

 • dostrzega uprzedzenia przejawy rasizmu-przeciwdziała im

ankieta,

dyskusja

drama, obserwacja,

wytwory pracy dzieci , plakat

2.Wolontariusz-bohater naszych czasów, wychowanie do naturalnej chęci czynienia dobra i życia w poszanowaniu praw i godności człowieka


 • człowiek może i powinien pomagać potrzebującym

 • sposoby działania na rzecz innych

 • pozytywne cechy charakteru: odpowiedzialność, tolerancja, aktywność, odwaga cywilna, współdziałanie;

 • postawa otwartości i dialogu, wznosząca się ponad uprzedzenia i stereotypy etniczne, czyli otwartość na inne kultury, narody i religie;

 • tolerancja dla odmiennych postaw i poglądów oraz brak akceptacji dla rasizmu i wszelkich przejawów dyskryminacji;

 • przedstawianie własnych poglądów w kontaktach z ludźmi oraz na forum publicznym;

 • poszukiwanie, gromadzenie i wykorzystanie informacji pozwalających na interpretację współczesnych wydarzeń;

 • wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia oraz pogłębianie rozumienia rzeczywistości;

 • zapoznanie z możliwościami przeciwdziałania rasizmowi, dyskryminacji i pogwałceniom praw człowieka w życiu codziennym

 • organizuje racjonalnie i aktywnie czas wolny-pomaga potrzebującym

 • organizuje akcje, zbiorki i imprezy

akcje charytatywne-wolontariat

scenariusz

Obszar: wychowanie do aktywności gospodarczej –

„ Najważniejszy w działaniu jest początek”

Zadanie długofalowe

Treść zadania

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

1 .Inspirowanie uczniów do własnych działań gospodarczych

 • poznanie podstawowych zasad ekonomicznych potrzebnych w codziennym życiu

 • uczestnictwo w działaniach rozwijających wiedze ekonomiczną i umiejętności gospodarcze

 • umiejętne gospodarowanie kieszonkowym podczas wycieczek, turnusów profilkatyczno – zdrowotnych

 • zna ,rozumie prawa i zasady ekonomiczne rządzące w życiu codziennym

 • definiuje podstawowe określenia ekonomiczne


ankieta,-konkurs Z klasy do kasy

gra ekonomiczna-Eurobiznas

2. Praca –niezbywalną wartością i prawem człowieka

 • znaczenie pracy w życiu człowieka

 • bezrobocie problemem społecznym i ekonomicznym

 • formy aktywności zawodowej ludzi

 • rozumie znaczenie pracy jako źródła dobrobytu człowieka

 • zna następstwa braku pracy i pozostawania bez robotnym

 • zna różne metody zarobkowania i aktywności zawodowej

obserwacja działań

drama,obserwacja,

wytwory pracy dzieci , plakat

ankieta

Formy pracy:

 • gry i zabawy

 • warsztaty poznawczo-doskonalące

 • dyskusje na forum grupy

 • projektowanie dokumentów

 • twórczość plastyczna,techniczna,artystyczna dzieci

 • treningi umiejętności

 • scenki rodzajowe

 • gry dramatyczne

 • wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze

 • wyjazdy śródroczne(turnus profilaktyczno-zdrowotny)

 • konkursy, turnieje

Metody pracy:

 • praca w zespołach zadaniowych

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • projekt edukacyjny

WYCIECZKI

 1. Wycieczki autokarowe

 2. Wycieczki rowerowe zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 3. Wycieczki piesze zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 4. Wycieczki integracyjne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 5. Wycieczki proekologiczne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 6. Wycieczki turystyczno- krajoznawcze krajowe oraz zagraniczne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 7. Wycieczki do obiektów edukacji, kultury, sportu i parków rozrywki zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 8. Wycieczki sportowo – rekreacyjne zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 9. Wycieczki zawodoznawcze zgodne z oczekiwaniami uczniów/wychowanków oraz rodziców.

 10. Turnusy profilaktyczno – zdrowotne

ROZDZIAŁ IX

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II–III GIMNAZJUM W CHOBIENI

PRZECIWDZIAŁANIE NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU, DOWARTOŚCIOWANIE UCZNIA

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Pomoc uczniom z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi

-obserwacja uczniów,

-kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne,

– stosowanie się do orzeczeń PPP o obniżeniu i indywidualizacji wymagań,

-powołanie zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

-wytypowanie i opracowanie dokumentacji dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno– pedagogicznej

-organizacja i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów w zależności od zaleconych form pomocy

-rozmowy z rodzicami uczniów z

trudnościami wychowawczymi w celu nawiązania współpracy i podjęcia działań zapobiegających niedostosowaniu

-poprawa wyników edukacyjnych

-zintegrowana pomoc wszystkich podmiotów

-dogłębne zdiagnozowanie przyczyn problemów edukacyjnych, wychowawczych, emocjonalnych i społecznych uczniów

-ścisła współparaca i wsparcie środowiska rodzinnego uczniów

Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie

-ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach: niepowodzeń, trudnych, nietypowych,

-stwarzanie szans osiągania sukcesów,

-wzbogacanie działalności opiekuńczo- wychowawczo – dydaktycznej poprzez promowanie i udział w wolontariacie szkolnym

-rozpoznawanie swoich mocnych stron, uczenie się pozytywnego myślenia o sobie „Spójrz Inaczej”

-promowanie działalności i osiągnięć pozaszkolnych

-promowanie zdrowego stylu życia; wycieczki, Zielona Szkoła

-poprawa jakości funkcjonowania uczniów w zespole szkolnym i klasowym

-prowadzi zdowy styl życia

-aktywnie spędza czas wolny

-rozpoznaje swoje mocne strony

-radzi sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych niepowodzeń

-wspiera innych

Integracja zespołów klasowych

-godziny wychowawcze,

-wspólne wycieczki, wyjazdy,

– zabawy okolicznościowe,

-zajęcia integracyjne, opracowanie norm zachowania dla klasy

-uczestniczy w życiu szkoły i klasy

-integruje się z zespołem

-stosuje sie do norm i zasad panująchych w klasie szkole

EMOCJE I BEZPIECZEŃSTWO

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Ukazywanie świata emocji

-Pogadanki, rozmowy indywidualne

-zajęcia „Spójrz Inaczej”

-rozpoznaje swoje emocje

-potrafi rozmawiać na temat emocji i świata uczuć

Drogi rozwiązywania problemów

-terapia indywidualna

-wycieczki, konkursy,

-zajęcia integracyjne

-udział w kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

-zajęcia socjoterapeutyczne

-zajęcia „Spójrz Inaczej”

-zna zasady powszechnie obowiązujące w społeczeństwie

-stosuje sie do norm i zasad panująchych w klasie szkole

Określanie uczuć

-rozmowy indywidualne, ocena własnych zachowań,

-pogadanki – rozróżnianie dobra i zła, odwaga cywilna i jej konsekwencje

-konsultacje z psychologiem PPP

-zajęcia „Spójrz Inaczej”

-określa swoje uczucia

-potrafi rozpoznawać stany emocjonalne innich ludzi

-jest empatyczny

-rozróżnia dobre i złe uczynki

-zna konsekwencje swoich czynów

Zmiany w okresie dojrzewania

-pogadanki dla uczniów i rodziców

-pogadanki na temat zmian zachodzących w psychice młodego człowieka związanych z dojrzewaniem

-udział w kampanii Akademia Dojrzewania Laktacyd

-posiada wiedzę na temat zmian zachodzących w okresie dojrzewania

-potrafi rozmawiać z dorosłymi i poszukiwać rozwiązania problemów wynikających z zmian zachodzących w okresie dojrzewania

Promowanie zdrowia psychicznego i fizyczne

Udział w projektach, konkursach promujących zdrowy styl życia,

-spotkania z pielęgniarką szkolną, kontrola czystości

-organizowanie konkursów, gazetek tematycznych, rozwieszanie plakatów,

-wycieczki promujące zdrowy styl życia rowerowe, piesze

-wyjazdy na basen

-udział w zajęciach pozalekcyjnych sportowych

-turnus profilaktyczno – zdrowotny „Zielona Szkoła”

-szczepienia ochronne

-uczestniczy w kampaniach społecznych o charakterze prozdrowotnym

-zna zasady higieny

-dba o swoj wygląd i zdrowie

-prowadzi zdrowy i aktywny styl życia

-posiada wiedzę na temat znaczenia szczepień ochronnych

Bezpieczeństwo w szkole

-opracowanie norm zachowania w każdej klasie, ustalenie kontraktów klasowych

-zaznajomienie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w szkole podczas przerw i lekcji, bezpieczeństwa, z zasadami pełnienia dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw

-przestrzeganie zasad zachowania się na sali gimnastycznej, boisku wielofunkcyjnym,

-wdrażanie uczniów do reagowania i udzielania pierwszej pomocy

-organizowanie próbnych ewakuacji w ciągu roku szkolnego

– zgłoszenie szkoły do udziału w programie dotyczącym bezpieczeństwa zgodnie z ofertą

-zna zasady panujące w szkole i klasie

-przestrzega zasady bezpieczeństwa

-zna i potrafi stosować w prktyce zasady pierwszej pomocy przedmedycznej

-potrafi postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami bhp w sytuacjach zagrożenia

-uczestniczy w kampaniach społecznych

Bezpieczna droga do szkoły

-utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w drodze powrotnej

-pedagogizacja rodziców, rozpowszechnianie ulotek informacyjno – edukacyjnych

-zna zasady bezpieczenego porudzania się w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo poza szkołą

prelekcje na temat radzenia sobie w kontaktach z obcymi osobami, ukazywanie zagrożeń codziennego życia ( pożary, zabawy niewybuchami, kąpiele w miejscach niestrzeżonych) i zagrożeń płynących ze świata wirtualnego oraz podczas wypoczynku letniego i zimowego

-lekcje wychowawcze na temat konsekwencji i zagrożeń wynikających z tworzenia się par, związków emocjonalnych, nawiązywaniem nowych znajomości bezpośrednich i wirtualnych

-rozpowszechnianie ulotek informacyjno – edukacyjnych

-zna zagrożenia wynikające z kontaktów z obcymi

-zna zagrożenia wynikające z kontaktów z innymi uczestnikami w świecie wirtualnym

-zna zagrożenia w życiu codziennym i potrafi zachować się w sposób bezpieczny w danej sytuacji

-zna konsekwencje zachowania w róznych sytuacjach zarożeń

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Dostarczanie uczniom informacji o szkodliwości używek

-pogadanki dotyczące przyczyn i skutków alkoholizmu, narkomanii i nikotyny, dopalaczy, energetyków

-prezentacja filmów edukacyjnych, prezentacja wydawnictw,

-spektakle profilaktyczne o tematyce uzależnień,

-organizowanie konkursów, gazetek tematycznych dotyczących problematyki uzależnień,

-udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,

-prelekcje dla rodziców na temat wpływu używek na rozwój funkcji motorycznych i fizycznych młodego organizmu

-obchody światowego dnia bez papierosa

-zabawa Profilaktyczna „Rambit”

– warsztaty na temat uzależnień prowadzone przez terapeutę S. Domagałę

-zna zagrożenia zwiazane ze stosowaniem używek

-zna konsekwencje zdrowotne, społeczne, emocjonalne, psychiczne i ekonomiczne stosowania używek

-uczestniczy w kampaniach społecznych

-rodzice uczniów znają zagrożenia związane z uzywkami, maja świadomość wpłuwu środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka, wiedzą gdzie szukać pomocy

Przeciwdziałanie nałogom wśród uczniów

-rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami,

-współpraca z instytucjami: GOPS, Policja, PPP, Sąd Rejonowy,

-udział nauczycieli w ewentualnych szkoleniach, warsztatach o tematyce uzależnień

– rozpoznanie problemu dostępności młodzieży do używek, reagowanie na sygnały ze środowiska szkolnego i pozaszkolnego

-powiadamianie rodziców

-znajomość środowiska szkolnego i związanych z nim zagrożeń ze strony używek

-ścisła współpraca z rodzicami i instytucjami wsierającymi działaność szkoły

PROFILAKTYKA PRZEMOCY I AGRESJI

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Edukacja uczniów z zakresu zjawiska przemocy i agresji

-opracowanie norm klasowych i

kontraktów klasowych z uczniami

– edukacja uczniów z zakresu negatywnego wpływu zachowań agresywnych na stosunki wewnątrz szkolne i wewnątrz klasowe oraz ich wpływu na osiągnięcia szkolne

-zna zasady i normy obowiazujace w szkole i klasie

-zna zagrożenia i wpływ stosowania przemocy na funkcjonowanie człowieka, relacje interpersonalne i ocenę z zachowania

Kształcenie u uczniów umiejętności konstruktywnych relacji interpersonalnych, uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

-rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami,

-organizowanie pogadanek, ukazywanie prostych sposobów rozładowywana napięcia i stresu,

-terapia indywidualna

-popularyzacja osiągnięć

-zajęcia „Spójrz Inaczej”

nawiazuje prawidłowe relacje interpersonalne

-radzi sobie ze stresem stosując porządane i akceptowane przez społeczeństwo mechanizmy działania

-potrafi prezentować swoje osiagnięcia

Zapobieganie przestępczości wśród uczniów

-monitorowanie na bieżąco sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

-współpraca odpowiednich instytucjami wspierającymi szkołę oraz rodzinę

-kierowanie odpowiednich wniosków i opinii do Sądu Rejonowego i Policji

znajomość środowiska szkolnego i związanych z nim zagrożeń

-stałe monitorowanie i znajomość sytuacji życiowej uczniów

-ścisła współpraca z rodzicami i instytucjami wsierającymi działaność szkoły

Zagospodarowanie czasu wolnego

– ukazywanie form spędzania czasu wolnego, podkreślanie znaczenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

-popularyzacja osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych

-ewaluacja systemu oceniania

-rozmowy indywidualne: pozytywne i negatywne wpływy TV, Internetu, telefonów komórkowych

-podkreślanie znaczenia nauki dla jakości życia po osiągnięciu samodzielności finansowej w dorosłym życiu

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

-dostrzega wartość pracy samokształceniowej

-dostrzega wartość nauki i jej znaczenie oraz wpływ na życie gospodarczo –ekonomiczne w dorosłym życiu

-aktywnie spędza czas wolny

ZAPOBIEGANIE WAGAROWANIU PRZEZ UCZNIÓW

Zadanie długofalowe

Metody realizacji

Efekty

Ewaluacja

Uwagi

Ustalenie uczniów mających trudności dydaktyczno – wychowawcze I objęcie ich opieką

-obserwacja uczniów, kierowanie na badania psychologiczno – pedagogiczne,

-stosowanie orzeczeń PPP o obniżeniu lub indywidualizacji wymagań w toku nauczania uczniów

-zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy pracowników PPP

zdiagnozowana sytuacja edukacyjno – wychowawcza uczniów przejawiających różne trudności

-zindywidualizowane podejście do każdego ucznia

Rozpoznawanie przyczyn wagarowania przez uczniów ( poznanie środowiska rodzinnego ucznia, funkcjonowanie ucznia w szkole i w klasie)

-rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami,

-obserwacja uczniów podczas zajęć, przerw w celu wychwycenia nieprawidłowych relacji na poziomie uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń,

-rozmowy z rodzicami podczas wizyt w domu ucznia

zdiagnozowana sytuacja edukacyjno – wychowawcza uczniów przejawiających różne trudności

Przeciwdziałanie wagarom

– apel dla uczniów określający zasady postępowania w przypadku uczniów wagarujących

– przedstawienie rodzicom konsekwencji niezrealizowania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież

-comiesięczna analiza nieobecności,

-prowadzenie rozmów z uczniami i rodzicami,

-zawiadamianie rodziców o nieobecnościach uczniów,

-powiadamianie kuratorów w przypadkach uczniów objętych nadzorem Sądu

– systematyczna współpraca i wymiana informacji z policją

– wymiana informacji ze środowiskiem lokalnym na temat przebywania uczniów poza domem bez opieki w godzinach nocnych

-zna procedury postępowania w przypadku uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego

-uczniowie i rodzice znają konsekwencjie nieprawidłowego realizowania obowiązku szkolnego

ROZDZIAŁ X

9.1. EWALUACJA PROGRAMU:

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego obejmuje następujące czynności:

  1. Ustalenie kluczowych pytań w sprawie ewaluacji, np.:

 • w jakim stopniu nauczyciele, rodzice oceniają ogólne założenia programu?

 • czy założone cele programu sa realizowane?

 • w jaki sposób realizuje się cele programu?

 • czy program uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka jako osoby?

  1. Ustalenie metod ewaluacji i ich opracowania, np. ankiety, wywiady, obserwacja zajęć, rozmowy.

  2. Opracowanie kryteriów ewaluacji w zakresie ustalonych pytań oraz skuteczności realizacji założonych w programie celów.

  3. Powołanie zespołu ds. ewaluacji : ustalenie terminów, zasad monitorowania i podziału zadań.

  4. Ustalenie sposobu opracowania pisemnego raportu i podanie go do wiadomości rady pedagogicznej i rady rodziców.

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczo-profilaktycznego będzie:

 1. Uzyskanie odpowiedniej sylwetki absolwenta;
 2. Dobra współpraca z rodzicami, organizacjami i środowiskiem lokalnym;
 3. Zadowolenie uczniów/wychowanków i rodziców;
 4. Zadowolenie nauczycieli wynikające z jednolitych oddziaływań wychowawczych, osiągania dobrych efektów pracy, bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptowania jego podmiotowości oraz wzrostu poziomu kompetencji wychowawczych.

9.2. UWAGI KOŃCOWE:

  1. Załącznikiem do ogólnego programu wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni i Gimnazjum w Chobieni są: plany pracy wychowawców wraz z harmonogramem działań wychowawczych oraz harmonogram pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, które tworzone są na dany rok szkolny. Szczegółowy plan pracy wychowawczej uzgadnia nauczyciel wychowawca z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami uczącymi i nauczycielami specjalistami.

  1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zatwierdziła program wychowawczo – profilaktyczny Uchwałą Nr…… z dnia ……………… roku .


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content