Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN DZIAŁANIA

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.BOH.WESTERPLATTE W CHOBIENI

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami art.55 oraz Ustawy- Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami art. 6a, ust. 5 oraz statutu szkoły z dnia 22.10.2008r. wprowadza się niniejszy regulamin zatwierdzony przez społeczność uczniowską w dniu 04 grudnia 2017r.

.1POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „ Samorządem”.

Art.2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im.Boh.Westerplatte z oddziałami gimnazjum.

Art. 3

1. Celem działania Samorządu jest:

 • uczenie się demokratycznych form współżycia;

 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

 • uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji;

 • czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków uczniów;

 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec instytucji
  i organizacji działających w szkole i poza nią;

 • organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej
  zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

 • współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego
  funkcjonowania całej społeczności szkolnej;

 • pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w
  porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły;

 • wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki,
  tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i
  kolegom;

 • tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form
  współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za
  funkcjonowanie szkoły.

Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.

Art. 4

Główne zadania Samorządu to:

 • popieranie i reprezentowanie interesów i oczekiwań uczniów wobec nauczycieli i dyrekcji szkoły;

 • rozbudzanie zainteresowań uczniów działalnością kulturalną i popularno – naukową;

 • organizowanie przedsięwzięć zachęcających do pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań;

 • rozwijanie samorządności szkolnej;

 • reprezentowanie samorządu uczniowskiego i szkoły;

 • tworzenie i kultywowanie tradycji szkolnych;

 • współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych,
  zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych,
  organizowanie wypoczynku i rozrywki;

 • dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor
  szkoły;

 • angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i
  szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska;

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w
  szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar
  obowiązujących w szkole;

 • organizowanie prac i inicjatyw pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele;

 • dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu
  SU;

 • rozstrzyganie sporów między uczniami;

 • organizowanie akcji charytatywnych;

 • informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach
  (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze,
  apele).

Art.5

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski, opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności programu wychowawczo- profilaktycznego oraz dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1/ Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi

wymaganiami.

2/ Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3/ Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania

własnych zainteresowań.

4/ Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

5/ Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

w porozumieniu z dyrektorem.

6/ Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Art. 6

Samorząd broni praw uczniowskich oraz czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

Art. 7

 1. Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa ordynacja wyborcza stanowiąca integralną część regulaminu.

 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Art. 8

 1. Opiekunowie Samorządu maja prawo veta w każdej podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji jeżeli:

 • Są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem ;

 • Są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi;

 • Nie służy dobru uczniów;

 • Są przeciwne prawom ucznia.

Art. 9

1.Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez :

  • organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów;

  • organizowanie uroczystości okolicznościowych , akcji charytatywnych , festynów.

  • redagowanie gazetki szkolnej;

  • przygotowanie i emitowanie audycji za pomocą szkolnego radiowęzła;

  • inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;

  • organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki , imprezy kulturalno – oświatowe.

II.ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art.10

Organami Samorządu są:

 • Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej oraz Rada Samorządu kl.VII i gimnazjum;

 • Walne Zebranie Uczniów;

 • Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego;

 • Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych,

 • Rady Klasowe

 • Sekcje oraz komisje Samorządu uczniowskiego stałe i doraźne;

Art. 11

Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

Art.12

Wybory Samorządu odbywają się każdego roku.

Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Przewodniczących Rad
Klasowych.

Art.13

Rada Samorządu składa się z:

 1. przewodniczącego,

 2. członków Rady, którzy mogą tworzyć sekcje i podejmować funkcje doraźne.

 1. przewodniczących Rad klasowych (dotyczy klas.I-III SP).

Art.14

Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący lub opiekun SU w zależności od zaistniałych potrzeb.

Art.15

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 1. Podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu.

 2. Opracowuje plan pracy Samorządu.

 3. Kieruje bieżącą pracą Samorządu.

 4. Informuje o prawach i obowiązkach uczniów.

 5. Organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły.

Art.16

Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

Art.17

Przewodniczącym Rady Samorządu jest osoba, która uzyska największą ilość głosów w wyborach Rady Samorządu.

Art.18

Do zadań Przewodniczącego należy:

 • realizacja planu pracy Samorządu;

 • nadzór nad pracą członków Rady;

 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz poza szkołą;

 • prowadzenie imprez i uroczystości szkolnych.

 • przewodniczenie obradom Rady Samorządu Uczniowskiego,

 • przydzielanie zadań poszczególnym sekcjom,

 • organizowanie współpracy Rady Samorządu Uczniowskiego
  z Radami Klasowymi.

Art.19

Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych:

 1. Powołuje Komisje Wyborcze.

Art.20

1. Zakres obowiązków funkcyjnych opracowuje przewodniczący w porozumieniu z opiekunem S.U.

2. Sekcje Samorządu są organami dzięki którym samorząd realizuje statutowe zadania. Mogą być wyznaczane na stałe bądź doraźnie. Do zadań sekcji należy:

 • organizowanie działalności , do której została powołana;

 • współdziałanie z nauczycielami przedmiotów będących w sferze zainteresowania sekcji.

III. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art.21

Opiekun Samorządu:

 • czuwa nad całokształtem prac Samorządu;

 • pośredniczy między uczniami i nauczycielami;

 • doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;

 • zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach;

 • jest rzecznikiem praw i spraw uczniów.

IV.ZASADY WYBIERANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I OPIEKUNA

Art.22

Wybory przeprowadza Komisja wyborcza składająca się z wybranych jawnie na forum klas przedstawicieli( 1 z każdej klasy) .

Art.23

Czynne oraz bierne prawo wyborcze posiadają uczniowie klas IV- VI oraz klas VII i gimnazjum.

Art.24

Wybory odbywają się co 1 rok w ostatnim tygodniu września/ w wyjątkowych sytuacjach Zebranie Przewodniczących klas może przesunąć ten termin/

Art.25

Obowiązki Komisji Wyborczej:

 • przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

 • przygotowanie wyborów;

 • przeprowadzenie wyborów;

 • obliczenie głosów;

 • sporządzenie protokołu;

 • ogłoszenie wyników wyborów.

Art. 26

Wybory Rady samorządu określa Ordynacja Wyborcza. Dokonują się one w następujący sposób:

 • zgłoszenia kandydatów do Rady SU i na Opiekuna SU dokonują Komitety Wyborcze utworzone przez klasy na kartach zgłoszenia – nie dotyczy to kandydatów na opiekuna SU;

 • Kandydaci muszą złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie – nie dotyczy to kandydatów na opiekuna SU, który wybierany jest spośród zgłoszonych przez komitety nauczycieli, w wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Szkoły Podstawowej może wyrazić zgodę na wykreślenie nauczyciela z listy kandydatów.

 • kandydatem na opiekuna Samorządu nie może być osoba pełniąca w szkole funkcje kierownicze;

 • kandydaci powinni zebrać podpisy osób je popierających w ilości 20-nie dotyczy to kandydatów na opiekuna SU;

 • kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która może mieć charakter tylko pozytywny- nie dotyczy to kandydatów na opiekuna SU;

 • kampania trwa 2 tygodnie przed wyborami;

 • na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej;

 • głosowanie odbywa się przez pozostawienie 5 nie skreślonych nazwisk kandydatów do Rady SU i 1 nazwiska opiekuna SU oraz wrzucenie karty do urny wyborczej;

 • członkami Rady Samorządu zostaje 10 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.

 • Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów,

 • Pozostali członkowie Rady są wybierani na pierwszym zebraniu Rady w głosowaniu jawnym.

 • Opiekunem SU zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

V. DOKUMENTACJA PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art.27

Dokumentację pracy Samorządu stanowią:

 1. Regulamin Samorządu;

 2. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych;

 3. Sprawozdania z działalności Samorządu.

 4. Plan pracy Samorządu

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

Art.28

Sprawy wymagające współdziałania organów Szkoły powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich stron.

Art.29

Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu ;

Art. 30

W toku kadencji mogą być dokonane zmiany lub uzupełnienia.

Art.33

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content