Podręczniki

                                                                                              Załącznik Nr 33 do Zarządzenia Nr1/17

                                                                                                                                       Dyrektora Szkoły Podstawowej

                                                                                                                                              im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

                                                                                                                                              z dnia 01.09.2017 r

Regulamin

wypożyczania i udostępniania nieodpłatnie podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje:
 • zasady związane z wypożyczaniem podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać papierową,
  • zasady zapewnienia uczniom  dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
  • zasady przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu,
  • postępowanie w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników.

II. Prawo korzystania

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne materiały ćwiczeniowe przekazane szkole                       w ramach dotacji zostają przyjęte do biblioteki.
 2. Dla wyżej wymienionych  w bibliotece szkolnej prowadzona jest odrębna ewidencja.
 3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki/materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania.

III. Zasady wypożyczania, zwroty

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Nauczyciel-bibliotekarz tworzy rejestr wypożyczeń, przypisując każdemu uczniowi             z listy numer przekazywanego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 3. Podręczniki, materiały edukacyjne Uczeń użytkuje w szkole i w domu.
 4. Biblioteka szkolna nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów mających postać elektroniczną,
  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu na podstawie imiennej listy podpisanej przez ucznia lub rodzica.
 1. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem.
 2. Za zapoznanie rodziców z treścią regulaminu odpowiada wychowawca klasy-załącznik nr 1
 3. Podręczniki/materiały edukacyjne przekazywane są przez nauczyciela-bibliotekarza wychowawcy klasy na podstawie sporządzonej imiennej listy. Wychowawca pobiera              i użycza  podręczniki/materiały edukacyjne uczniom.
 4. Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej                          w przypadku: skreślenia ucznia z listy uczniów, przeniesienia do innej szkoły,                      w przypadku innych zdarzeń losowych.
 5. W  przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i  możliwości psychofizycznych tego ucznia zakupione z dotacji celowej, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. Szkoła wraz z wydaniem arkusz ocen wysyła protokół przekazania podręczników, materiałów edukacyjnych do szkoły do której uczeń przechodzi – załącznik nr 2.
 6. Zwrotu wypożyczonych podręczników, materiałów edukacyjnych, dokonuje się                    w terminach określonych przez szkołę i podanych przez nauczyciela bibliotekarza do wiadomości uczniów i  rodziców, jednak nie później niż do końca danego roku szkolnego.
 7. Nadzór nad zwrotem podręczników/materiałów edukacyjnych sprawuje wychowawca klasy oraz nauczyciel-bibliotekarz.
 8. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki szkolnej, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając jego zużycie. Przy wykonywaniu tych czynności współpracuje z wychowawcą klasy.
 9. W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego bądź ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych zwrotu kosztów zakupu lub odkupienia podręcznika/materiału edukacyjnego wg stawek dotacji na poszczególne klasy.
 10. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 11. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

IV. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Korzystający z podręczników/materiałów edukacyjnych uczeń, zobowiązany jest do ich szanowania i używania zgodnie z przeznaczeniem, do troski o ich walory estetyczne i użytkowe, do chronienia przed zniszczeniem i zgubieniem.
 2. Zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń.
 3. Wypożyczone podręczniki powinny być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
 4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
 5. Po zebraniu kompletu podręczników wychowawca przekazuje je zgodnie z listą do biblioteki.

V Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje dyrektor szkoły.

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content