Procedury

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/21

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

z dnia 27 sierpnia 2021r.

Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni od 1 września 2021r.

w okresie pandemii COVID-19

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2021r. poz. 1525).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz. 1519).
 5. Wytyczne MEiN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
  od 1 września 2021r.

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte od 1 września 2021r. 

 1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2021r.,
  w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
 3. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego
  z zakażeniem.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.
 5. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze powiatu lubińskiego  – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.

§ 2.

Obowiązki organu prowadzącego

Organ prowadzący szkołę ma obowiązek:

 1. Pomóc dyrektorowi w stworzeniu i zapewnieniu dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków w opiece nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
 2. Zobligować dyrektora i inspektora BHP do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.
 3. Ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 4. Zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej
  w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

§ 3.

Obowiązki dyrektora placówki

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego w związku ze zwiększonym reżimem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Określa szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole.
 3. Mając na uwadze warunki organizacyjne, decyduje o podziale uczniów do poszczególnych klas i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia.
 4. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, płyny dezynfekujące.
 5. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
 6. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły: https://spchobienia.pl/
 8. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet nr 102G – IZOLATKA) wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maski, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.
 9. Wprowadza się obowiązek monitoringu codziennych bieżących prac porządkowych na kartach dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości i bieżącej dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników itp. Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 10. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 11. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury u dziecka termometrem bezdotykowym po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku wystąpienia objawów).

§ 4.

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Przebywanie rodzica/opiekuna prawnego na terenie budynku szkoły możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 3. W szkole podczas zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – przez uczniów, jak i nauczycieli. Natomiast na terenie szkoły (w miejscach takich jak: teren wokół szkoły, wszystkie szatnie, łazienki, korytarze, klatki schodowe) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 4. Pracownicy obsługi oraz dyżurujący nauczyciel są odpowiedzialni za koordynowanie sposobu korzystania przez uczniów z szatni tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się w niej większych grup uczniów.
 5. Zajęcia będą się odbywały wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym klasom salach, aby wyeliminować ryzyko stykania się ze sobą różnych grup uczniów oraz unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 6. W przypadku zajęć z podziałem na grupy: języki obce, informatyka, gdzie konieczna jest  zmiana sali uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu.
 8. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz koordynują ruchem uczniów, aby w miarę możliwości unikać gromadzenia się uczniów i zapewnić bezpieczny odstęp między nimi.
 9. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce ucznia.
 10. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 11. Należy poprosić uczniów, by nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów (nie służących realizacji zajęć).
 12. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 13. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,
  z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 14. Nauczyciele powinni poprosić uczniów, by ograniczyli aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między nimi. Należy przypominać o regularnym myciu rąk wodą z mydłem – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. Przypominać o ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 17. Nauczyciele usuwają z sal lub uniemożliwiają dostęp do przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 18. Wszystkie pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczniowie, powinny zostać zabezpieczone a po każdym użyciu zdezynfekowane. Nauczyciel dezynfekuje pomoce dydaktyczne płynem do dezynfekcji powierzchni w rękawiczkach jednorazowych.
 19. W szkole może być mierzona temperatura ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Termometr jest dezynfekowany po każdej grupie uczniów.
 20. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców oraz pracowników. Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2021/2022.
 21. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 22. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami, pracownikami sekretariatu lub dyrekcją rodzice mogą się kontaktować ze szkołą
  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 23. W czasie zagrożenia epidemicznego ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum: (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko i wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

§ 5.

Sala gimnastyczna

 1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
 2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się
  z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
 4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
 5. Nauczyciel wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informuje uczniów
  o zasadach korzystania z szatni i sali gimnastycznej.
 6. Uczniowie zobowiązani są do stosowania się do regulaminu szatni i sali gimnastycznej.
 7. Uczniowie po każdych zajęciach w-f zabierają do domu strój do zajęć wychowania fizycznego.
 8. W szatni przed i po zajęciach wychowania fizycznego może przebywać tylko jedna klasa.

§ 6.

Zajęcia świetlicowe 

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, w godzinach od 6.45 do 15.30.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 3. W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu
  do świetlicy do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy.
 5. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu.
 6. Świetlicę należy wietrzyć:
  1. codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;
  1. nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
  1. za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.
 7. W przypadku, gdy na świetlicy przebywają grupy mieszane i nie ma możliwości zachowania dystansu, wszyscy wychowawcy, opiekunowie świetlicy oraz uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
 8. Po każdej grupie, regularnie co godzinę będą dezynfekowane stoliki oraz krzesła.
 9. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko ze świetlicy, przez domofon zgłasza pracownikowi szkoły cel wizyty oraz imię i nazwisko ucznia. Domofon umieszczony jest przy wejściu od strony parkingu przy hali sportowej. Osoba odbierająca dziecko oczekuje na dziecko w STREFIE DLA RODZICÓW, która wyznaczona jest przed wejściem do budynku szkoły od strony parkingu przy hali sportowej. Rodzice, opiekunowie nie wchodzą na teren budynku szkoły.

§ 7.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 2. Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce.
 3. W bibliotece może przebywać max 2 osoby.
 4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały dłonie.
 5. Biblioteka dostępna jest w godzinach od 8.00 do 14.00.
 6. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki
  w odrębnym pomieszczeniu/regale do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 7. Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolonej.

§ 8.

Zasady organizacji stołówki szkolnej 

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania z obiadów.
 2. Żywienie prowadzi się w godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
 3. Obiady realizowane są w warunkach higienicznych wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 4. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:
 5. zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;
 6. stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/ używania płynu dezynfekującego;
 7. regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;
 8. utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 9. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

Wyznaczony pracownik bloku żywieniowego zobowiązany jest każdorazowo myć
i wyparzać pojemniki zbiorcze oraz czyścić i dezynfekować termoizolacyjne pojemniki transportowe. Zapis wykonanych czynności należy oznaczyć w prowadzonym rejestrze mycia i dezynfekcji.)

 1. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.
 2. Przy każdym stoliku mogą przebywać tylko 2 osoby.
 3. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
 4. Po wyjściu każdej grupy po posiłku pracownicy szkoły przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
 5. Nauczyciel/pracownik szkoły pełniący dyżur na stołówce szkolnej jest zobowiązany:
 6. pełnić nadzór nad uczniami;
 7. pilnować, aby uczniowie zachowywali od siebie dystans oraz nie przemieszali się
  w nieuzasadniony sposób;
 8. przypilnować, aby uczniowie przed wejściem i po wyjściu ze stołówki dokładnie zdezynfekowali ręce;

§ 9.

Boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej)
  z boiska szkolnego oraz placu zabaw pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  o charakterze rekreacyjnym oraz spędzania czasu wolnego przez uczniów szkoły.
 3. Z boiska oraz placu zabaw nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
 4. Z boiska oraz placu zabaw nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
 5. Z boiska, urządzeń znajdujących się na boisku oraz placu zabaw należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć.
 6. Na boisku oraz placu zabaw mogą przebywać po dwie grupy przy założeniu,
  że zachowany jest między nimi dystans.
 7. Sprzęt na boisku szkolnym oraz urządzenia na placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony (po zakończonych zajęciach lekcyjnych)
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu.
 8. Korzystanie z boiska jest dozwolone tylko przez uczniów uczęszczających
  do jednostki.
 9. Korzystanie z boiska szkolnego oraz placu zabaw jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela.
 10. Za bezpieczeństwo na obiektach w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.
 11. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska oraz placu zabaw zobowiązane są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
 12. Uczniowie klas I- III po każdym powrocie z boiska oraz placu zabaw myją ręce pod nadzorem nauczyciela.

§ 10.

Organizacja spotkań oraz narad 

 1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.
 2. Zebrania z rodzicami przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).

§ 11.

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić i przekazać wychowawcy deklarację rodzica. Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni nie wchodzą na teren budynku szkoły bez uzasadnionej przyczyny. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci oczekują w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku głównego.
 3. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wejść na teren szkoły. Na terenie szkoły rodziców/opiekunów prawnych obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 4. Rodzice dzieci klas I- VIII:
  1. zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
  1. zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę;
  1. zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać
   w domu);
  1. w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.
 1. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły własne przedmioty (w tym zabawki), zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję wskazanych rzeczy.
 3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.
 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 5. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.
 6. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia.

§ 12.

Zadania i obowiązki pracowników 

Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. Każdy pracownik szkoły przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.
 3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m., między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.
 5. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki.
 6. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS
  (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):
 7. Często myj ręce.
 8. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
 9. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych.
 10. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.
 12. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 13. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.
 14. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
 15. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.
 16. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

§ 13.

Pracownicy pedagogiczni 

 1. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  1. Wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas I – III zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.
  1. Wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę.
  1. Zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem.
   W przypadku trudności w klasach I – III nauczyciel pomaga w tych czynnościach.
  1. Sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć – dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi. BHP.
  1. Dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny.
  1. Ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
  1. Przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

§ 14.

Pracownicy niepedagogiczni 

 1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są
  z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
 2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku. 

§ 15.

Pracownicy obsługi

 1.  Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.
 2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno – higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
 6. biurka;
 7. drzwi;
 8. poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie);
 9. klamki;
 10. włączniki światła;
 11. poręcze i uchwyty;
 12. używane prze dzieci przedmioty.
 13. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
  z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
 14. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne ,  nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC).
 15. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
 16. usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;
 17. naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;
 18. przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu wskazany przez producenta okres.

9. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.

10. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane
w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:

 1. umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
 2. zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
 3. oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty
  i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

§ 16.

Zawieszenie zajęć

 1. Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.
 4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:
 5. organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz
  w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY – HYBRYDOWY);
 6. organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).
 1. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej).

§ 17.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

 1. Każdy pracownik Szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora szkoły bądź osobę upoważnioną.
 2. Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:
  1. odizolować podejrzanego o zachorowanie od reszty społeczności szkolnej
  1. w przypadku chorego ucznia:

– zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób;

– natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły;

 • niezwłocznie poinformować o zdarzeniu stację sanitarno-epidemiologiczną
  i postępować zgodnie z jej zaleceniami;
  • otoczyć opieką chorego – wskazana przez dyrektora lub wicedyrektora osoba;
  • przekazać choremu maseczkę (lub zastępcze środki ochrony) w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy;
  • zabezpieczyć wskazanego do opieki nad chorym na terenie szkoły w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcze środki ochrony);
  • środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy osobom zgłaszającym występowanie objawów chorobowych;
  • maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do oznaczonego pojemnika na zużyte maseczki, rękawiczki.
  • dezynfekcja izolatki oraz powierzchni, z którymi chory miał kontakt.
 1. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie
 ul. 1-go Maja 15
 59-300 Lubin

tel. 76 846-67-00

     76 846-67-01

     601-158-632

 1. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 2. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce.
 5. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

§ 18.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2021r. do czasu odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.
 3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
  w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.
 4. Z dniem 1 września 2021r. traci moc „Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni od 1 września 2020r.
  w okresie pandemii COVID-19” wprowadzona Zarządzeniem nr 31/20 z dnia
  27 sierpnia 2021r. oraz wszystkie aktualizacje do w/w procedury.

Załącznik nr 1do Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Chobieni od 1 września 2021r. w okresie pandemii COVID-19

Rejestr mycia i dezynfekowania pomieszczeń

Ustala się, że dokonywanie czynności mycia i dezynfekcji będzie przebiegało                                    wg następującego harmonogramu:

Lp.Rodzaj powierzchni, sprzętuSposób mycia dezynfekcjiCzęstotliwośćOsoby odpowiedzialne
1Ciągi komunikacyjne, podłoga korytarz, jadalniaWoda z detergentem/ Płyn dezynfekujący2 razy dziennieprac. obsługi prac. kuchni
2Klamki, kontakty, poręcze, biurkaPłyn dezynfekującyMin.2 razy dziennie Przy drzwiach wejściowych po każdej wchodzącej osobieprac. obsługi prac. kuchni
3Blaty, oparcia krzesełPłyn dezynfekujący2 razy dziennieprac. obsługi  
4Zastawa stołowa, sztućceDetergent i wyparzanie w 600C  Po każdym posiłkuprac. kuchni
5JadalniaWoda z detergentem/ Płyn dezynfekującyPo każdym posiłkuprac. kuchni
6SanitariatyŚrodki myjące Płyn dezynfekujący  3 x dziennieprac. obsługi  
7 Sprzęt gimnastycznyPłyn dezynfekujący  Po każdorazowym skorzystaniu przez grupę uczniówprac. obsługi    
8Sprzęt sportowyPłyn dezynfekującyPo każdorazowym skorzystaniu przez grupę dzieciprac. obsługi  
9Kuchnia: blaty robocze, noże, deski do krojenia, zastawa stołowa, sztućce, chochle, garnki, artykuły żywnościowe w opakowaniachŚrodki bakteriobójcze i detergenty Płyn dezynfekujący  Po każdorazowym skorzystaniuprac. kuchni
10BibliotekaPłyn dezynfekującyPo każdorazowym skorzystaniu przez grupę uczniówprac. biblioteki
11Sprzęt na boisku szkolnym oraz urządzenia na placu zabawWoda z detergentem/ Płyn dezynfekujący2 razy dziennieprac. obsługi  

Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Chobieni od 1 września 2021r. w okresie pandemii COVID-19

Monitorowanie prac porządkowych – mycie i dezynfekcja

Data i godzinaRodzaj dezynfekowanego pomieszczenia
zgodnie z rejestrem w zał. nr 1
Podpis osoby
wykonującej czynność
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Załącznik nr 3 do Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Chobieni od 1 września 2021r. w okresie pandemii COVID-19

REJESTR MYCIA I DEZYNFEKCJI
SPRZĘTU SPORTOWEGO

 1. Rejestr dotyczy mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego: piłek, materacy, ławeczek
  i drabinek sportowych, obręczy, pachołków, bramek piłkarskich itp.
 2. Ustala się częstotliwość mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego po każdej grupie, która korzystała ze sprzętu sportowego.
 3. Przebieg czynności myjących i dezynfekcyjnych wpisuje się według załącznika do niniejszej instrukcji.
 4. Osoby wykonujące czynności mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego – pracownicy obsługi.

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu sportowego

Data i godzinaRodzaj dezynfekowanego sprzętuPodpis osoby
wykonującej czynność
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Załącznik nr 4 do Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
w Chobieni od 1 września 2021r. w okresie pandemii COVID-19

Chobienia, dn. ………………………

DEKLARACJA RODZICA

Imię i nazwisko dziecka, klasa  ………………………………………………………………………

Ja niżej podpisana/podpisany

………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedur bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni od 1 września 2021. w okresie pandemii COVID-19”.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania „Procedur bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni od 1 września 2021r. w okresie pandemii COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: wysyłania/przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły (max. 45 min.) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych 

3. Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych MEiN, GIS i MZ oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i nauczycieli w tym zakresie.

4. Uczeń jest/nie jest (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych w czasie pobytu w szkole u mojego dziecka.

Podaję mój aktualny numer telefonu, który bezwzględnie będzie odpowiadał na połączenia przychodzące: ………………………………………………………………………………………………

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

…………………………………

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content