Aktywna tablica

1. O programie:

Aktywna Tablica”- jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjneh na lata 2017-2019. Szkoły biorące udział w programie zostały wyposażone w tablice interaltywne, projektory, głośniki, czy interaktywne monitory dotykowe. Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Westerplatte w Chobieni dzięki udziale w projekcie i wsparciu finansowym Gminy Rudna została doposażona w dwa interaktywne monitory dotykowe.

2. Cele ogólne programu:

 • wykorzystanie technologii TIK podczas zajęć edukacyjnych;

 • dzielenie się metodami dobrych praktyk z różnych przedmiotów;

 • pogłębienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczucieli z zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych.

3. Zadania wynikające z udziału w programie:

 • uczestniczenie (przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły) w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

 • uczestniczenie (przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły) w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

– udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;

– zorganizowaniu w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;

– dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

 • wyznaczenie szkolnego e – koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

 • wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania
  i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.

  4.Szkoły biorące udział w międzyszkolnej sieci współpracy:

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

  LEKCJA OTWARTA

Katarzyna Bolińska-Maciesza Chobienia, 25.05.2018r.

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat lekcji: W jaki sposób poeta opisał miłość ? – K.I. Gałczyński „Rozmowa liryczna”

Cele operacyjne:

Po lekcji uczeń potrafi:

– wnioskować i wyszukiwać cytaty z wiersza,

– określić rodzaj literacki utworu,

– określić formę wiersza,

– wyszukiwać wyliczenia w wierszu i określić ich funkcję,

– wyszukiwać epitety i porównania,

– wie , co to jest mowa zależna i niezależna,

– przekształcać dialog na mowę zależną ( pozbawiać wiersza poetyckości)

Metody pracy: praca z tekstem , metoda ćwiczeń praktycznych, ćwiczenia interaktywne.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Środki i pomoce dydaktyczne: multimedialny monitor dotykowy, podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej „Słowa na start” .

Przebieg lekcji

Wprowadzenie:

1. Krótkie przedstawienie celów lekcji.

2. Krótkie zapoznanie uczniów z notką biograficzną K.I. Gałczyńskiego.

K. I. Gałczyński urodził się w Warszawie 23 stycznia 1905 roku przy ulicy Mazowieckiej. Ojciec jego, Konstanty Gałczyński był technikiem kolejowym, matka (z domu Łopuszyńska) córką właściciela restauracji znanej podówczas firmy Wróbel. Zmarł on w roku 1953r.

Najbardziej znane utwory to :”Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, „Zaczarowana dorożka”, Teatrzyk „Zielona Gęś”. Poezja Gałczyńskiego stała się inspiracją dla wielu twórców muzyki popularnej.

Część zasadnicza:

 1. Wysłuchanie recytacji wiersza w wykonaniu A. Romantowskiej i Krzysztofa Kolbergera, wykorzystując tablicę multimedialną.
 2. Pierwsze wrażenia po przeczytaniu wiersza.

Nauczyciel zadaje następujące pytania:

– Jak sądzisz, kim są osoby prowadzące rozmowę?

-Jakie uczucie ich łączy?

– Kim jest podmiot liryczny?

– Do jakiego rodzaju literackiego zaliczymy wiersz?

– Jaką formę ma ten utwór?

Następnie uczniowie przerysowują tabelę do zeszytu i uzupełniają ją wyliczeniami. Zadaniem uczniów jest odpowiedzenie na pytanie, jaką funkcję pełnią one w utworze.

Miejsce

Czas

Ubiór

Inne

W taksówce, w samochodzie, na końcu ulicy i na początku, na karuzeli, na koncercie, na szosie, w morzu, w górach

Wiosną, latem, jesienią ,zimą , dzisiaj, wczoraj, jutro, dniem, nocą

W kapeluszu, w berecie, w kaloszach, boso

Gdy gubi parasolki, w słońcu, przy blasku świec, gdy jajko roztłukuje, gdy łyżka spadnie, gdy włosy rozdziela grzebieniem, w niebezpieczeństwie

Wyliczenia w utworze K.I. Gałczyńskiego pt. „Rozmowa liryczna” służą temu, by pokazać, że kocha tę osobę w każdym miejscu, czasie, w każdym ubiorze i w każdej sytuacji.

 1. Uczniowie wyszukują inne środki stylistyczne: epitety, porównania
 2. Korzystając ze Słownika Języka Polskiego PWN Online przy pomocy multimedialnego monitora dotykowego uczniowie wyjaśniają, co znaczy słowo „miłość”. Przepisywanie znaczenia do zeszytu.
 3. Zapoznanie uczniów z terminami mowa zależna i mowa niezależna

Cudze myśli, poglądy możemy przytaczać w dwojaki sposób:

 • przytaczając dosłownie cudze słowa – mowa bezpośrednia (niezależna).
  „Nie odrobiłeś lekcji!” – krzyknęła ze zdenerwowaniem matka Pawła.

– Nie odrobiłeś lekcji! – krzyknęła mama

 • omawiając wypowiedź w formie sprawozdawczej, pośredniej – mowa pośrednia (zależna).
  Zdenerwowana matka Pawła krzyknęła, że syn nie odrobił lekcji.

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne dotyczące mowy zależnej i niezależnej
 2. Następnie uczniowie przekształcają dialog poetycki na mowę zależną.

Zapytałam się ukochanego mężczyzny, czy powie mi, jak mnie kocha. Mężczyzna odpowiedział, że kocha mnie w wielkim wietrze, na szosie i na koncercie, w bzach i w brzozach , i w malinach, i w klonach, i gdy śpi, i gdy pracuje skupiona……

Po czym ponownie zadałam pytanie mężczyźnie, jak mnie kocha latem. Mężczyzna odpowiedział, że jak treść lata. Następnie zapytałam, czy jesienią, gdy chmurki są na niebie, a niebo ma swoje humorki, też mnie kocha. Mężczyzna odpowiedział, że nawet wtedy mnie kocha, gdy gubię swoje parasolki…

Wniosek : pozbawienie wiersza funkcji poetyckiej sprawia, że nie jest on interesujący

Część podsumowująca:

 1. Powtórzenie głównego przesłania wiersza.
 2. Powtórzenie, jaka jest różnica między mową zależną a niezależną.
 3. Zadanie domowe

Opisz w kilku zdaniach, czym dla ciebie jest miłość?

  • Poszerzenie zasobu słownictwa i zwrotów związanych z podróżowaniem różnymi środkami transportu.

   SPRAWOZDANIE Z LEKCJI OTWARTYCH ORAZ SPOTKAŃ W RAMACH SZKOLNEJ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE “AKTYWNA TABLICA”

   W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni przystąpiła do rządowego programu “Aktywna Tablica”. Przy wsparciu gminy Rudna oraz udziale w projekcie szkoła doposażona została w dwa monitory dotykowe. Pozwalają one na to, aby lekcje były prowadzone w sposób ciekawy i motywujący dla uczniów oraz aby uczniowie i nauczyciele mogli rozwijać swoje umiejętności z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Realizując wytyczne programu szkoła nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Rudnej oraz Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, tworząc sieć międzyszkolną. Przeprowadzone zostały trzy lekcje otwarte, w tym dwie lekcje z języka angielskiego oraz jedna lekcja z języka polskiego w klasach I,III,VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem technologii TIK w nauczaniu. Podczas zajęć z języka angielskiego wykorzystano oprogramowanie z wydawnictwa „Nowa Era”. Uczniowie mogli na bieżąco śledzić proces lekcji, widząc swój podręcznik wyświetlony na tablicy, rozwiązywać i sprawdzać ćwiczenia interaktywne, zagrać w grę utrwalającą słownictwo, czy wysłuchać poprawność słów poznanych na lekcji. Ponadto mieli również możliwość wysłuchania tekstu czytanego i jego odtworzenia oraz wspólnego śpiewania piosenki. Polonista wykorzystał prezentację multimedialną, ćwiczenia interaktywne dotyczące mowy zależnej i niezależnej oraz recytację wiersza K.I. Gałczyńskiego pt. „Rozmowa liryczna” w wykonaniu Anny Romanowskiej i Krzysztofa Kolbergera.

   Po przeprowadzonych lekcjach otwartych odbyły się spotkania w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. Nauczyciele mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, scenariuszami zajęć, analizą osobistych rezultatów oraz przykładami dobrych praktyk.

    

   Scenariusz lekcji języka angielskiego

   KLASA:  III SP

   LICZBA UCZNIÓW: 18

   TEMAT: Where is Chatty?

   CELE LEKCJI:

   Cel ogólny

  Cele operacyjne

  Mówienie

  • Uczeń określa godzinę oraz miejsce i środek transportu

  Rozumienie ze słuchu

  • Słuchanie historyjki.

  Pisanie

  • Poprawnie zapisuje godziny oraz poznane w czasie lekcji wyrazy i zwroty.

  Reagowanie

  • Udzielanie odpowiedzi na krótkie pytania.

  Czytanie

  • Czytanie historyjki ze zrozumieniem.

   

  METODY:

  lingwistyczne (komunikatywna, audiolingualna);

  podające (objaśnienie, pogadanka)

  problemowe (aktywizujące – gra dydaktyczna);

  praktyczne (ćwiczenia produkcyjne).

  FORMY PRACY:

  • praca indywidualna – słuchanie i powtarzanie słów i zwrotów, uzupełnianie tekstu czytanego w nowo poznane wyrazy, czytanie i odpowiadanie na pytania do tekstu, słuchanie i łączenie fraz w zdania
  • praca w parach – odpowiadanie na pytanie dotyczące określania czasu.
  • praca grupowa – zadania pisemne, gra

   

  ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:

  • tablica;
  • tablica interaktywna
  • zeszyt i własne notatki,
  • podręcznik
  • obrazki przedstawiające nowe słownictwo
  • zegar, papierowe talerzyki

   

  1. PRZEBIEG LEKCJI

   

  Lp Etapy lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów
  1. Czynności organizacyjne 1 min. Sprawdza listę obecności i wpisuje temat do dziennika. Przygotowują się do zajęć.
  2. Warm-up – rozgrzewka językowa. Prezentuje obrazki przedstawiające miejsca podróży, środki transportu oraz godziny  Nazywają  przedstawione miejsca, środki  transportu oraz godziny.
  3. Podanie tematu lekcji Naprowadza uczniów na temat lekcji i zapisuje go na tablicy. Podają i zapisują temat lekcji do zeszytu.
  4. Praca ze słownictwem. Zadaje grę „Chinese Whispers” Uczniowie grają w grę wykorzystując nowe słownictwo.
  5. Słuchanie Wyjaśnia polecenie do zadania, puszcza tekst. Uczniowie słuchają i śledzą historyjkę.
  6. Czytanie Wyjaśnia polecenie. Uczniowie czytają historyjkę z podziałem na role.
  7. Czytanie Wyjaśnia polecenie do pracy w parach.

  Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.

  Czytają na przemian zdania, zastępując w nich błędne wyrazy poprawnymi.

  Wybrani uczniowie czytają poprawione zdania.

  8. Mówienie Wyjaśnia polecenie do zadania. Uczniowie wykonują zegary z papierowych talerzyków, ustawiają godzinę i pytają kolegę z ławki, która jest godzina. Drugi uczeń odpowiada i również zadaje to samo pytanie.

   

  9.

   

   

   

   

   

  10.

  Podsumowanie.

   

   

   

   

   

  Zadanie zadania domowego.

  Wybiera jednego ucznia, nakleja mu na plecy napis z celem podróży i środkiem transportu.

   

  Zadaje napisane zdrowego menu na cały tydzień.

  Wybrany uczeń pyta klasę:

  Am I going to….? Klasa odpowiada.

  Am I going by…? Klasa odpowiada

   

   

   

  Zapisują zadanie domowe do zeszytu.

  Nauczyciel: Edyta Zgobik-Płatek

KONSPEKT LEKCJI                                             Nazwisko i imię: Maciej Suchecki

Data: 11.06.2019

 1. klasa: 5c
 2. podręcznik: Junior Explorer 5
 3. temat lekcji: Indian railways.
 4. cele językowe lekcji:
  – poznanie słownictwa związanego z koleją oraz środkami transportu

– ćwiczenie rozumienia ze słuchu

– wyszukiwanie szczegółowych informacji w nagraniu
– poznanie słów związanych z wakacjami
– powtórzenie konstrukcji „be going to”

 1. po lekcji uczeń powinien:
 2. a) zapamiętać: słownictwo przedstawione na lekcji, informacje dotyczące indyjskiej kultury.
 3. b) zrozumieć: znaczenie poznanego słownictwa, nagranie dotyczące indyjskiej kolei, pytania dotyczące nagrania.c) umieć: używać słownictwa poznanego na zajęciach, tworzyć zdania przy użyciu konstrukcji „to be”.
 4. cele wychowawcze:

– promowanie kultury dalekiego wschodu,

– promowanie podróżowania,

PORZĄDEK LEKCJI

Faza

Lekcji

Przebieg lekcji Pomoce dydaktyczne Formy pracy Czas

Trwania

Powitanie a) Nauczyciel wita się z uczniami. N-U 1’
Powtórzenie wiadomości z ostatnich zajęć a) Nauczyciel powtarza zastosowanie konstrukcji „be going to”.

b) Uczniowie, zastanawiają się jakie niedawno poznane czasowniki występują w kolokacjach ze słowem „pociąg”.

tablica, marker N-U, U-N 5’
Wstęp a) Nauczyciel podaje uczniom temat, pyta co znaczy i o czym według nich będą dzisiejsze zajęcia.

b) Nauczyciel wyświetla listę słówek w języku angielskim na tablicy.

c) Uczniowie zgadują znaczenie słówek w języku polskim,

d) Uczniowie i nauczyciel powtarzają wybrane słownictwo oraz jego wymowę.

e) Nauczyciel w języku angielskim zadaje pytania „Gdzie leży Bombaj?”, „Czy podróżujesz pociągiem?”, „Jakim środkiem transportu podróżujesz najczęściej?”

f) Nauczyciel prosi o otworzenie zeszytów ćwiczeń na str. 104.

tablica, tablica multimedialna, zeszyty ćwiczeń N-U, U-N 6’
Ćwiczenia rozumienia ze słuchu, rozumienie globalne a)    Nauczyciel prosi uczniów o dopasowanie podpisów do obrazków w zad.2 str.105.

b)   Uczniowie zapoznają się ze zdaniami a-f do zad.3 str.105.

c)    Nauczyciel odtwarza film o indyjskiej kolei z włączonymi napisami, uczniowie układają zdania w odpowiedniej kolejności.

d)   Uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzają poprawność wykonania zadania.

tablica multimedialna, głośniki, zeszyty ćwiczeń, N-U, praca ind. 15’
Ćwiczenia rozumienia ze słuchu, rozumienie szczegółowe a)    Uczniowie zapoznają się ze zdaniami w zad. 3 str. 105 następnie oglądają film jeszcze raz, tym razem bez napisów i zakreślają prawidłowe słowa w zdaniach.

b)   Uczniowie powtarzają wyrazy w zad. 4 str. 99 i dopasowują je do obrazków.

tablica multimedialna, głośniki, zeszyty ćwiczeń, N-U, praca ind., praca w parach, 12’
Powtórzenie wiadomości a) Uczniowie i nauczyciel powtarzają wybrane słownictwo oraz jego wymowę tablica

multimedialna

N-U, U-N 4’
Zakończenie a) Nauczyciel zapisuje zadanie domowe na tablicy.

b) Nauczyciel żegna się z uczniami.

tablica, marker N-U 1’
Zadanie domowe a) Uzupełnij ćwiczenie „Fun Time” str. 105 w zeszytach ćwiczeń. zeszyty ćwiczeń,

 

Zadanie dodatkowe a) Nauczyciel i uczniowie odpowiadają na pytania odnośnie tekstu zad.5 str.105.

b) Nauczyciel pokazuje uczniom miejsca które znalazły się w nagraniu przy użyciu Google Earth.

zeszyty ćwiczeń,

tablica multimedialna

N-U, praca w parach, 5’

Konspekt lekcji

języka angielskiego w kl. III

Szkoła Podstawowa

w Chobieni

mgr Halina Kowalowa

         TEMAT: My week. At the weekend.

CELE JĘZYKOWE:

UCZEŃ:

 • poznaje nowe słowa i zwroty,
 • udziela odpowiedzi na pytania związane z tekstem,
 • potrafi przeczytać tekst o zajęciach w czasie weekendu,
 • wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie tekstu,
 • potrafi powiedzieć rymowankę o dniach tygodnia,
 • umię uzupełnić zdania podanymi wyrazami.

 

 

INNE UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY:

UCZEŃ:

 • umie narysować swoje ulubione zajęcie wykonywane podczas weekendu,
 • rozumie znaczenie aktywnego wypoczynku w naszym życiu.

 

 

SŁONICTWO CZYNNE

Saturday, Sunday, week, brush, paint, together, musician, violin, flute, give a concert. At the weekend I … Tuesday is OK. Wednesday is good. They’re the best days. I love Saturday and Sunday!

 

SŁOWNICTWO BIERNE

Tell me the days of the weekend. What do Alice and her brothers do on Saturdays? What are her parents’ jobs? What instrument does Alice/Tom play? They have got brushes. They are painting together. Their daddy plays the trumpet. What days are OK? What days are the best? What do you do at the weekend?

 

 

METODY:

UCZEŃ:

 • Ćwiczenia mające na celu utrwaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • Ćwiczenie służące utrwaleniu umiejętności uzupełnienia zdań
 • Ćwiczenie umiejętności reagowania językowego
 • Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem poprzez odpowiadanie na pytania do tekstu
 • Ćwiczenie umiejętności słuchania i czytania na głos zdanie po zdaniu

 

FORMY PRACY:

UCZEŃ:

 • Praca z klasą
 • Praca w parach
 • Praca samodzielna
 • Praca w grupach

 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 

 • Tablica interaktywana
 • Podręcznik s. 64,65
 • Zeszyt Ćwiczeń s. 36,37
 • Karty wyrazowe z nazwami wszystkich dni tygodnia.

 

 

PRZEBIEG LEKCJI:

 

FAZA WPROWADZAJĄCA:

 1. Przywitanie się z dziećmi rymowanką powitalną.
 2. Zaśpawanie z uczniami rymowankę z poprzedniej lekcji.
 3. Sparawdzenie zadania domowego.

 

FAZA REALIZACJI:

 1. Zapisanie tematu lekcji

 

 1. Przedstawienie problematyki zajęcia. Nauczyciel prosi o powtarzanie słów i zwrotów. ( tablica interaktywna zad. 1)

 

 1. Nauczyciel proponuje proponuje sprawdzić znaczenie słów i zwrotów w słowniczkuna końcu książki(s. 124) Check the meanings of the words in the glossary.

 

 1. Nauczyciel wypowiada wszystkie słowa i zwroty szeptem i prosi o powtarzanie.

 

 1. Nauczyciel prosi o wymienianie wybranych słów z ramki: Tell me the days of the weekend. Tell me the words connected with music/art.

 

 1. Nauczyciel zapisuje wyrazy z ramki na tablicy jeden pod drugim i prosi o ich odczytywanie. Następnie nauczyciel prosi uczniów o zamknięcie podręczników, potem zmazuje słowa z tablicy, zostawiając tylko pierwszą literę każdego z nich i prosi o odgadnięcie wszystkich wyrazów.

 

 1. Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 36. Nauczyciel proci uczniów przyjrzeć się zdjęciom, a następnie przeczytać podane zdania I otoczyć pętlami odpowiednie wyrazy. Po wykonaniu zadania prosi o glośne odczytanie wszystkich zdań.

 

 1. Nauczyciel zadaje pytanie dotyczące zdjęcia: What can you see in the picture? What are the kids doing? Where are they?( tablica interaktywna zad. 2)

 

 1. Nauczyciel włącza nagranie i prosi o jego uważne wysłuchanie oraz śledzenie tekstu. (2 tab. Inter.)

 

 1. Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat tekstu, zadawając pytania, np.: What do Alice and her brothers do on Saturdays? What are her parents’ jobs?

 

 1. Nauczyciel pyta uczniów, jak spędzają weekend: What do you do at the weekend? Rozmawia z dziećmi o roli aktywnego wypoczynku.

 

 1. Nauczyciel włącza ponownie nagranie, zatrzymuje po każdym zdaniu i prosi o powtarzanie.

 

 1. Nauczyciel prosi wybranych uczniów o czytanie tekstu po jednym zdaniu.

 

 1. Nauczyciel prosi o przeczytanie tekstu chórem.

 

 1. Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie zdań i zakreślenie T przy zdaniach prawdziwych i F przy zdaniach fałszywych oraz podpowiada , że odpowiedzi można znaleźć w tekście ćwiczenia 2. ( 3 tab. inter.)

 

 1. Nauczyciel sprawdza wykonanie zadania. Prosi ochotników o przeczytanie zdań wraz z odpowiedziami.

 

 1. Zeszyt ćwiczeń, ćw 3., s. 37. Na prośbę nauczyciela uczniowie zaznaczają kratki przy odpowiedziach, które są dla nich prawdziwea potem chętne dzieci głośno czytają utworzone zdania.

 

 1. Nauczyciel włącze nagranie I prosi o wysłuchanie piosenki ( 4 tab. inter. )

 

 1. Nauczyciel pyta uczniów: What days are OK? What days are the best?

 

 1. Nauczyciel przypina do tablicy karty wyrazowe z nazwami dni tygodnia. Mówi słowa piosenki i prosi o ich powtarzanie, wskazując odpowiednie karty na tablicy.

 

 1. Nauczyciel włącza nagranie ponownie, zatrzymuje po każdej zwrotce i prosi o powtarzanie.
 2. Spiewanie piosenki z dziećmi na różne sposoby: początek piosenki spiewamy cicho, a zakończenie piosenki spiewamy bardzo głośno.

 

 1. Potem śpiewamy piosenkę w grupach, na zmianę po jednej zwrotce.

 

 1. Śpiewamy piosenkę z inscenizacją ruchową-przy słowach OK, good wyciągamy ręce z uniesionym kciukiem, przy słowach great, fantastic,the best days podskakujemy z ramionami uniesionymi w górę.
 2. Nauczyciel prosi narysować w ramce zajęcia które najchętniej wykonują w czasie weekendu oraz opowiedzieć o swoich ulubionych zajęciach. What do you do at the weekend?

 

 1. Nauczyciel prosi o przeczytanie wyrazów z ramki oraz upewnia się czy uczniowie znają ich znaczenia ( 5 tab. inter.).

 

 1. Dzieci uzupełniają zdania wyrazami z ramki.

 

 1. Uczniowie słuchają nagranie oraz sprawdzają zdania i poprawiają ewentualne błędy.

 

 1. Nauczyciel prosi o głośne odczytanie uzupełnionych zdań.

 

FAZA PODSUMOWUJĄCA:

 1. Nauczyciel pyta co nowego na dzisiejszej lekcji poznaliśmy. Powtarzamy nazwy dni tygodnia. Nauczyciel wymienia dni tygodnia w przypadkowej kolejności i za każdym razem prosi o podanie następnego dnia: What is the next day of the week? Potem moze poprosić o podanie poprzedniego dnia: What is the previous day of the week?

 

 1. Wyjaśnienie zadania domowego . Nauczyciel prosi, aby uczniowie przeczytali zdania i przykleili odpowiednie naklejki (zaszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 36)

 

 1. Nauczyciel mówi , aby uczniowie narysowali siebie w czasie weekendu, a potem uzupełnili podane zdania (zaszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 37)

 

 1. Ocenianie uczniów za pracę na lekcji poprzez pochwałę: Excellent! Well done! Good job!

 

 1. Zakończenie lekcji rymowanką pożegnalną.

 

LITERATURA:

 1. Jennifer Heath, konsultacja: dorota Sikora-Banasiak

“ My World 3”- książka ucznia, wydawnictwo Nowa Era

 1. Philip James

“ My World 3”- funbook, wydawnictwo Nowa Era

 1. Zofia Stachura

“ My world 3”- ksiązka nauczyciela, wydawnictwo Nowa Era

konspekt IIa-SP

 

 

 

 

 

 

 

 


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content