Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty w sesji 2020 – Informacja dyrektora

Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice

W dniu 31 lipca 2020 roku (piątek) od godz. 11:00  do odbioru w sekretariacie szkolnym, będą imienne zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty za rok 2020 (wraz z 3 kopiami zaświadczeń potwierdzonymi za zgodność z oryginałem).

Po zaświadczenie przychodzi absolwent naszej szkoły, jeśli to niemożliwe – jego rodzic (bez osób towarzyszących). Osoby, które nie odbiorą zaświadczeń w ww. terminie będą mogły to uczynić po tej dacie.

Odbiór zaświadczeń będzie odbywał się w reżimie sanitarnym (zakryte usta i nos, dezynfekcja dłoni w wejściu do szkoły, pomiar temperatury ciała).

Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail      adres e-mail  szkoły  zs.chobienia@interia.pl).

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne dla każdego absolwenta w systemie ZIU (SIOEO) https://wyniki.edu.pl/ 31 lipca 2020 od godz. 10.00

Przypominam, że  dane dostępowe do kont – adres serwisu, login i hasło do indywidualnego konta elektronicznego – zostały  przekaże każdemu uczniowi  przez wychowawcę klasy w dniu odbioru świadectw ( w dniu zakończenia roku szkolnego).

Przypominam również, że do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.

W 2020 r. możliwe jest:

a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

ALBO

b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

Roman Kuziak


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content