PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW UCHODŹCÓW…

Procedura przyjmowania uczniów uchodźców

w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte

w Chobieni

 1. Status uchodźcy nadaje się małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.
 2. Uchodźcy z Ukrainy w wieku objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki są przyjmowani do Szkoły Podstawowej im Bohaterów Westreplatte w Chobieni na zasadach ogólnych, w zależności od liczby wolnych miejsc w oddziałach.
 3. Uchodźców nie obejmuje obowiązek meldunkowy.
 4. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu.
 5. Uchodźca przyjęty do szkoły jest objęty taką samą opieką, pomocą oraz warunkami nauczania jak inni uczniowie (obywatele polski).
 6. Przyjęcie do szkoły jest możliwe przez cały rok szkolny, za zgodą dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 7. Uczeń zostanie przyjęty do klasy, która odpowiada sumie ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.
 8. Uczniowie z Ukrainy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, będą mogli skorzystać z następujących uprawnień:
 9. uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego (w wymiarze dwóch godzin tygodniowo) przez czas nieokreślony,
 10. uczyć się w oddziale  przygotowawczym, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. Zajęcia realizowane są w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od 20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły). W ramach ww. godzin uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.

Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny,*

 • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela (pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy, osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych),
 • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę (nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy),
 • Możliwe jest organizowanie w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, nauki języka i kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.*
 • O przyznaniu danego wsparcia decyduje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Uczniowie z Ukrainy zostaną objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną w ramach potrzeb i możliwości dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły/ psycholog / pedagog będzie konsultował się, w razie zaistnienia takiej potrzeby z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
 • W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie uchodźców podlegających obowiązkowi szkolnemu wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której obwodzie te osoby mieszkają, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego:
 • inną publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego;
 • publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego.
 • W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkół, które wymieniono w pkt. 12, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową kurator oświaty wskazuje szkołę podstawową, w której te osoby będą realizować obowiązek szkolny.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.1108).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.08.2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1283).

*Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia.

*Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content