Klub Młodych Talentów

Klub Młodych Talentów to przestrzeń inspiracji, gdzie prezentujemy sylwetki osób realizujących swoje talenty i pasje w codziennym życiu. Filmy, opisy i prezentacje dzielą się na cztery kategorie:
– Uczniowie szkoły
– Absolwenci szkoły
– Ludzie ze środowiska
– Rodzice gotowi opowiedzieć o rozwoju talentu i pasji u swoich dzieci.

Każda z osób należących do Klubu Młodych Talentów odsłania ważną część siebie na widok publiczny. Jak się domyślacie – nie jest to łatwe. „Opowiadanie o tym jak pięknie jest żyć mając pasję i odwagę, by rozwijać swoje talenty jest możliwe tylko dlatego, że od lęku przed oceną silniejsza jest w nas wiara, że każdy, nawet najmniejszy promyk dobra, jest w stanie zmienić świat na lepsze” – mówi jeden z członków KMT.

Regulamin
Klubu Młodych Talentów

Postanowienia ogólne:

Klub Młodych Talentów to bezpłatna, dobrowolna i świadoma promocja uczniów mająca na celu promowanie talentów, uzdolnień, pasji uczniów Szkoły Podstawowej w Chobieni.

Klub powstał z inicjatywy uczniów celu promowania uzdolnień, talentów i pasji uczniów.
Jest formą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć propagowania talentów naszych uczniów.
Klub działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
Opiekę nad Klubem sprawują wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły koordynatorzy, którzy dbają o działanie Klubu oraz kontrolują jego pracę.

Cele Klubu Młodych Talentów:

Celem Klubu jest promowanie uzdolnień, talentów i pasji uczniów.
Stwarzanie możliwości do osiągania sukcesów. Podnoszenie samooceny uczniów.

Sposób działania Klubu Młodych Talentów:

Zgłoszenia Młodego Talentu może dokonać uczeń, rodzic/opiekun prawny, wychowawca lub nauczyciel lub inna osoba posiadająca informację o uczniu posiadającym talent lub realizującym swoją pasję.
Zgłoszenia Młodego Talentu należy dokonać do koordynatora Klubu, przedstawiając prace ucznia, zdjęcia, twórczość literacką, nagrania itp. wraz z krótką informacją o uczniu.
Przed publikacją prac dziecka należy uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na promocję, przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka w związku z udziałem z przedsięwzięciu „Klub Młodych Talentów”.
We współpracy z uczniem zostaje ustalony plan działań i wybór prac do publikacji. Wybrane prace, nagrania, zdjęcia itp. publikowane będą na stronie szkoły w zakładce Klub Młodych Talentów i portalu FB.
W zależności od zainteresowania kolejni utalentowani uczniowie będą prezentowani jeden raz w miesiącu lub w przypadku większego zainteresowania co dwa tygodnie.

Klubowicze:

Klubowiczem może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Chobieni, który potrafi udokumentować swoją działalność związaną z realizowaną pasją, rozwijaniem talentu, twórczości własnej.
Klubowicz musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na publikację prac/osiągnięć dziecka.

Klubowicz ma prawo do:

Decydowania o wyborze prezentowanych prac.
Wycofania konkretnych prac.
Dostarczenia kolejnych prac.
Przedstawienia informacji o sobie.
Uzyskania wpisu potwierdzającego osiągnięcia poprzez wpisanie punktów dodatkowych w dzienniku elektronicznym (+20 pkt).

Klubowicz ma obowiązek:

Aktywnego uczestniczenia w pracy Klubu
Przedstawiania wyłącznie swoich własnych autorskich prac.
Uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na prezentację prac dziecka.

Zadania koordynatora:

Planowanie działań Klubu i kolejności prezentowanych talentów.
Nawiązywania kontaktów z Młodymi Talentami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi.
Przygotowywanie prac i informacji do publikacji na stronie szkoły i na portalu społecznościowym FB.
Reprezentowanie Klubu i Klubowiczów.
Współpraca z Dyrekcją szkoły.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content