Opłaty za obiady

W roku szkolnym 2022/2023 koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 4 zł.

Opłaty za wyżywienie należy uiszczać do 20-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Wschowa O/Rudna nr: 33 8669 0001 2015 0152 0046 0003. W tytule przelewu należy podać  imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

      W celu dokonania odpisu za obiad, rodzic/opiekun zobowiązany jest zgłosić nieobecność dziecka telefonicznie w sekretariacie (nr tel. 76 843 95 23) lub u Kierownika Gospodarczego ds. Żywienia (nr tel. 76 843 95 23, wew. 101)  najpóźniej w danym dniu do godziny 8:30.


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content